Twardowska-Mędrek Izabela, Zabezpieczenia socjalne, [w:] A. Wróbel (red.), M. Bychowska, M. Daca, W. Postulski, E. Skibińska, A. Szoplińska, I. Twardowska-Mędrek, Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), Zakamycze, 2002

Monografie
Opublikowano: Zakamycze 2002
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Zabezpieczenia socjalne, [w:] A. Wróbel (red.), M. Bychowska, M. Daca, W. Postulski, E. Skibińska, A. Szoplińska, I. Twardowska-Mędrek, Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), Zakamycze, 2002

Autor fragmentu:

Rozdział piętnastyZABEZPIECZENIA SOCJALNE

I. Podstawy prawne

Artykuł 42 TWE stanowi, że w celu zapewnienia swobodnego przepływu pracowników Rada podejmie niezbędne środki w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Wprowadza więc ona system zapewniający przemieszczającym się pracownikom i osobom pozostającym na ich utrzymaniu prawo do kumulowania wszelkich okresów w zakresie przyznania i zachowania prawa do świadczeń oraz sposobu obliczania tych świadczeń oraz ich wypłaty osobom zamieszkałym na terytoriach państw członkowskich.

W celu realizacji postanowień traktatowych Rada wydała kilka rozporządzeń i zaleceń. Najważniejszymi z nich są rozporządzenia nr 1408/71 o stosowaniu systemów bezpieczeństwa socjalnego dla pracowników pracujących na własny rachunek oraz członków ich rodzin, przemieszczających się w obrębie Wspólnoty, oraz rozporządzenie nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonania rozporządzenia nr 1408/71.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX