Tomaszewska Barbara, Wynagrodzenia i inne świadczenia płacowe. Praktyczny przewodnik 2021

Monografie
Opublikowano: WKP 2021
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Wynagrodzenia i inne świadczenia płacowe. Praktyczny przewodnik 2021

Autor fragmentu:

Rozdział1
JAK OBLICZYĆ WYNAGRODZENIE KROK PO KROKU – PORADNIK NA PRZYKŁADACH

1.Stosunek pracy – obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń

Za pracownika dla celów ubezpieczeń społecznych uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, a także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli:

umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub

w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (art. 8 ust. 1 i 2a u.s.u.s. – przepis ten wskazuje, że obowiązki płatnika powinny obciążać podmiot będący pracodawcą, na rzecz którego praca w ramach umowy cywilnoprawnej jest faktycznie świadczona i który w związku z tym uzyskuje jej rezultaty).

Pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku (art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 1 u.s.u.s.; art. 69 ust. 1u.ś.o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX