Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej - OpenLEX

Olczak-Dąbrowska Dagmara Małgorzata (red.), Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej

Monografie
Opublikowano: Ins.Wym.Spr. 2016
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej

Autor fragmentu:

Wstęp

W latach 2014-2015 Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości, prowadził badania poświęcone problemom egzekucji sądowej. Dotyczyły one statusu ustrojowego komornika sądowego, środków zaskarżenia w postępowania egzekucyjnym, przyczyn spadającej efektywności egzekucji świadczeń pieniężnych, koncentracji wpływu spraw w nielicznych kancelariach komorniczych oraz opłat egzekucyjnych. Ich celem była analiza funkcjonowania systemu egzekucji sądowej w Polsce, zdiagnozowanie problemów prawnych i społecznych, które ten system generuje, oraz przedstawienie propozycji stosownych zmian legislacyjnych. Spośród metod badawczych wykorzystano: badania aktowe, ankietowe, analizy dogmatyczne i prawnoporównawcze. Poniżej zostanie przedstawiony wykaz tematów będących przedmiotem opracowań sporządzonych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w latach 2014-2015.

Autor fragmentu:

RozdziałI
Komornik - urzędnik czy przedsiębiorca

1.Status ustrojowy komornika w wybranych systemach prawnych w Europie (Niemcy, Austria, Szwajcaria)

1.1.Status ustrojowy komornika w Niemczech

1.1.1.Regulacja w prawie federalnym Niemiec

Ustawa o ustroju sądów powszechnych (GVG) zawiera jedynie szczątkową regulację statusu komorników. Przepis § 154 GVG stanowi, że stosunki służbowe i czynności urzędników służby publicznej, którym powierza się dokonywanie doręczeń, wezwań i egzekucję (komornicy), zostaną uregulowane przez ministra sprawiedliwości w odniesieniu do komorników przy Federalnym Trybunale Sprawiedliwości oraz przez administrację wymiaru sprawiedliwości krajów związkowych w odniesieniu do komorników działających przy sądach krajów związkowych. Przepis § 155 GVG reguluje sytuacje, w których komornik jest wyłączony od działania ze względu na okoliczności, które mogłyby prowadzić do powstania wątpliwości co do jego neutralności.

Z § 154 GVG oraz art. 33 ust. 4 Ustawy Zasadniczej wynika, że komornicy muszą być urzędnikami służby publicznej. Tym samym ich stosunek służbowy jest uregulowany w ustawie o statusie urzędników i urzędniczek służby publicznej (BeamtStG) . Powyższa ustawa znajduje wprawdzie zastosowanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX