Haberko Joanna (red.), Olejniczak Adam (red.), Pyrzyńska Agnieszka (red.), Sokołowska Dorota (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań

Monografie
Opublikowano: LEX 2015
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Współczesne problemy prawa zobowiązań

Autorzy fragmentu:

Słowo wstępne

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, zawiera opracowania przygotowane na V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, zorganizowany w Poznaniu w dniach 26-27 września 2014 r. przez Katedrę Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematem Zjazdu, w którym uczestniczyło ponad trzystu przedstawicieli nauki polskiego prawa cywilnego, praktyki prawniczej oraz zaproszonych gości, były współczesne problemy prawa zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień nowej kodyfikacji poświęconej prawu obligacyjnemu. W książce udało się pomieścić kilkadziesiąt opracowań. W pierwszej części zamieszczamy wypowiedzi poświęcone prof. dr. Zbigniewowi Radwańskiemu. Na prośbę organizatorów teksty te przygotowali współpracownicy i uczniowie Profesora, mistrza cywilistyki dla wielu pokoleń prawników, pod którego kierownictwem Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego pracowała nad nowym kodeksem cywilnym. Pozostałe materiały zostały ujęte w porządku alfabetycznym i obejmują zagadnienia dotyczące niemal wszystkich działów zobowiązań, w tym również tematykę z pogranicza prawa rzeczowego oraz prawa prywatnego międzynarodowego.

Jesteśmy przekonani, że zebrane w książce artykuły stanowią znaczące osiągnięcie świetnych cywilistów, którzy w pięćdziesięciolecie uchwalenia Kodeksu cywilnego i dziesięciolecie podjęcia pierwszych prac nad nowym kodeksem cywilnym zabrali głos w dyskusji nad potrzebą nadania nowego kształtu polskiemu prawu zobowiązań. Wiele rozwiązań zaproponowanych przez autorów, ze względu na ich nowatorski charakter, stanowi cenny wkład w rozwój prawa cywilnego. Sądzimy, że artykuły zawierają dorobek badawczy, który może w najbliższym czasie kształtować praktykę stosowania prawa cywilnego. Wyrażamy więc nadzieję, że zbiór oddawany właśnie do rąk Czytelników, zawierający myśli nowe, wzbogacające dotychczasową wiedzę o stosunkach zobowiązaniowych i ich normatywnej regulacji, zostanie uznany przez Czytelników za interesujący poznawczo oraz ważny praktycznie.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy pomagali w organizacji V Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, uczestnikom Zjazdu, moderatorom paneli zjazdowych oraz referentom i dyskutantom, w tym zwłaszcza autorom opracowań, a także osobom, które wsparły materialnie Zjazd. Dziękujemy Wydawnictwu Wolters Kluwer SA za wydanie niniejszej publikacji.

Adam Olejniczak, Joanna Haberko,

Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska

Poznań, październik 2014 r.

Autor fragmentu:

Wystąpienia poświęcone profesorowi Zbigniewowi Radwańskiemu

Nowe konstrukcje w projekcie przepisów o umowach dotyczących korzystania z cudzych rzeczy lub praw

I. Niniejsze opracowanie jest pomyślane jako łącznik między pierwszą częścią konferencji, poświęconą upamiętnieniu zasług Pana Profesora Zbigniewa Radwańskiego dla rozwoju polskiego prawa prywatnego, a dalszym jej programem, skupiającym się na współczesnych zagadnieniach prawa zobowiązań.

Pod kierunkiem prof. Radwańskiego rozpoczęły się i rozwinęły prace nad jednym z największych przedsięwzięć Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, jakim jest niewątpliwie tworzenie nowego Kodeksu cywilnego. Profesor przewodniczył zarazem wielu zespołom problemowym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, powoływanym do przygotowania projektów poszczególnych instytucji Kodeksu cywilnego. W 2012 r., podczas ostatnich miesięcy swego życia, prof. Radwański zajmował się, w ramach prac nad nowym kodeksem, m.in. problematyką części szczegółowej zobowiązań. W połowie tegoż roku powstał projekt przepisów regulujących umowy o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw , którego zasadnicze elementy zamierzam...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX