Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Współczesne problemy prawa podatkowego - teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu (tom I)

Autor fragmentu:

IN DUBIO PRO TRIBUTARIO – PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ

1.WSTĘP

Na gruncie prawa podatkowego zwrot in dubio kojarzony jest na ogół z zasadą in dubio pro tributario . Jednakże prowadząc rozważania na temat tej paremii, nie sposób abstrahować od karnoprocesowej in dubio pro reo. Należy także zaznaczyć, że obie te zasady uznawane są za szczególne eksplikacje ogólnej idei działania na rzecz wolności, wyrażającej się skrótowo w topice in dubio pro libertate . Wskazane tu zasady można także łączyć z fundamentalnymi wartościami systemu prawa: zapewnianiem bezpieczeństwa prawnego czy ochroną strony słabszej. W ostatnich kilku latach doszło do znaczących zmian w obszarze prawa publicznego: zasady in dubio pro tributario oraz in dubio pro libertate – przez lata nieznormatywizowane, w przeciwieństwie do zasady in dubio pro reo – doczekały się bezpośredniego wyrażenia odpowiednio w art. 2a ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa i art. 7a ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego . Niniejszy artykuł będzie koncentrował się na topice...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?