Bieńkowska Beata T. (red.), Gajewska-Kraczkowska Hanna (red.), Rogacka-Rzewnicka Maria (red.), Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga jubileuszowa profesora Piotra Kruszyńskiego

Monografie
Opublikowano: WK 2015
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga jubileuszowa profesora Piotra Kruszyńskiego

Autor fragmentu:

OPINIA PRYWATNA BIEGŁEGO W ŚWIETLE NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO USTAWĄ Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2013 R.

We współczesnym procesie karnym droga do wydania orzeczenia w przedmiocie odpowiedzialności prawnej danej osoby za zarzucany jej czyn prowadzi przez postępowanie dowodowe i ocenę dowodów . Z uwagi na "różnorodność materiału badawczego, z jakim ma do czynienia organ procesowy, jak również specjalizacje metod badawczych służących jego gromadzeniu i ocenie" oraz stale wzrastającą rolę dowodów naukowych, w dokonywaniu tej oceny organom procesowym pomagają - swoją wiedzą fachową i praktycznym doświadczeniem - specjaliści, znawcy, fachowcy, konsultanci, eksperci z wielu dziedzin nauki, techniki, gospodarki, sztuki i rzemiosła. Dzisiaj już trudno wyobrazić sobie wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych bez udziału tych podmiotów - biegłych w swojej profesji. Ich rola procesowa sprowadza się do tego, że są pomocnikami organów procesowych w udzielaniu odpowiedzi na pytania wymagające wiedzy specjalistycznej. Biegły z założenia ma jedynie pomagać sądowi czy organowi prowadzącemu postępowanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX