Kuchmacz Jerzy, VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Pytania i odpowiedzi

Monografie
Opublikowano: WK 2016
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Pytania i odpowiedzi

Autor fragmentu:

WSTĘP

Znajomość funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym także w aspekcie rachunkowości, stanowi podstawowy zakres wiedzy księgowych, przedsiębiorców, zarządzających jednostkami gospodarczymi, a także studentów uczelni ekonomicznych. Rachunkowość podatkowa, obejmująca m.in. problematykę funkcjonowania podatku od towarów i usług, stanowi w każdym roku akademickim przedmiot nauczania dla szerokiej grupy studentów kilku kierunków.

Doświadczenia osób prowadzących szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości podatkowej oraz nauczycieli kształcących w tym zakresie studentów, a także księgowych i przedsiębiorców poszerzających swoje kompetencje w ramach samokształcenia, wskazują przy tym na znaczną użyteczność analizowania praktycznych przykładów, rozwiązywania zadań i stawiania pytań w procesie nauczania i uczenia się rachunkowości, w tym rachunkowości podatkowej. Te formy (m.in. stawianie pytań oraz udzielanie odpowiedzi) stwarzają bowiem korzystne warunki dla zrozumienia praktycznych aspektów funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach.

Głównym celem tej publikacji jest prezentacja typowych problemów organizacji rachunkowości z tytułu podatku od towarów i usług oraz wskazywanie możliwych rozwiązań tych problemów.

Procedury realizowane w systemach rachunkowości przedsiębiorstw, w tym także w ich systemach rachunkowości podatkowej, rozpoczyna zwykle określenie wielkości ekonomicznych stanowiących przedmiot zainteresowania. W rachunkowości podatkowej są to przede wszystkim elementy konstrukcji podatku, takie jak m.in. podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, odliczenia i wiele innych. Potem następuje wycena (pomiar wartości) mierzalnych wielkości ekonomicznych. Następnie wyniki dokonywanych pomiarów są dokumentowane i rejestrowane (księgowane) w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych. W końcu rezultaty pomiarów wielkości są prezentowane różnym użytkownikom informacji z systemów rachunkowości. W przypadku systemów rachunkowości podatkowej prezentacja odbywa się m.in. w formie deklaracji podatkowych przygotowywanych dla organów podatkowych oraz w formie raportów sporządzanych dla osób zarządzających podatkami w przedsiębiorstwach. W tej książce określony wyżej porządek działań systemów rachunkowości podatkowej przedsiębiorstw (określanie wielkości ekonomicznych, pomiar, dokumentowanie oraz rejestracja wyników dokonywanych pomiarów, a także ich prezentacja) zostanie zarysowany dla podatku od towarów i usług.

Oferowany skrypt przygotowano w formie pytań dotyczących funkcjonowania VAT w kontekście systemu rachunkowości przedsiębiorstwa. Po każdym pytaniu następuje odpowiedź. W treści każdej odpowiedzi zawarto odwołania do przepisów prawa podatkowego, a także do innych regulacji istotnych dla przedstawionych rozwiązań problemów opisywanych w zadaniach.

Zbiór uwzględnia stan prawny na dzień 15 stycznia 2016 r., ujęty w następujących aktach prawnych:

-

ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 z późn. zm.);

-

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.);

-

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.);

-

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.);

-

ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.);

-

ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.);

-

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485);

-

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 914 z późn. zm.).

Autor fragmentu:

RozdziałI
Elementy konstrukcji podatku od towarów i usług 

1.Kto jest podatnikiem p.t.u.? 

Marta Gołąb rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej 14 marca 2014 r. Działalność gospodarcza prowadzona jest w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Na wniosek właścicielki we właściwym urzędzie gminy (miasta) dokonano wpisu do ewidencji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Marta Gołąb (PPH Marta Gołąb). Właścicielka dopełniła także innych wymogów formalnych związanych z rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej.

Pytanie

Czy Marta Gołąb w dniu 14 marca 2014 r. stała się podatnikiem podatku od towarów i usług?

Odpowiedź

W myśl art. 7 § 1o.p. podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Stosownie do art. 4. o.p. obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 o.p., ilekroć w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX