Zasiewska Katarzyna, VAT. Podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości

Monografie
Opublikowano: WKP 2012
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

VAT. Podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości

Autor fragmentu:

WSTĘP

System rachunkowości i regulacje podatkowe stanowią dwie niezależne dziedziny prawa, a ich autonomia wynika z odmiennych celów, funkcji i zasad w nich zawartych. Rozbieżność celów obu obszarów prawa doprowadziła do ukształtowania się dwóch odrębnych i niezależnych dziedzin, operujących własnymi definicjami poszczególnych kategorii finansowych oraz procedurami postępowania.

Zadaniem rachunkowości, będącej uniwersalnym systemem informacyjnym przedsiębiorstwa, jest dostarczanie wiarygodnych informacji różnym odbiorcom zewnętrznym i wewnętrznym poprzez wierne i rzetelne opisywanie rzeczywistości gospodarczej. Z kolei uregulowania podatkowe w każdym kraju są tworzone w taki sposób, by zwiększać dochody budżetu państwa, regulować działalność gospodarczą, zachęcać do inwestowania i dystrybuować dochód pomiędzy różne grupy społeczne. Ponadto zharmonizowany w ramach Unii Europejskiej system opodatkowania transakcji podatkiem od wartości dodanej (VAT) ma na celu umożliwienie swobodnego przepływu towarów i usług na wspólnym rynku, przy równoczesnym zachowaniu zasad konkurencji i zrównoważonego rozwoju państw członkowskich.

Wśród podmiotów będących podatnikami VAT i zobligowanych do rozliczania tego podatku najliczniejszą grupę stanowią jednostki prowadzące działalność gospodarczą i ewidencjonujące zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych. Niniejsza publikacja prezentuje w sposób zrozumiały dla każdego czytelnika (nie tylko specjalistów z dziedziny VAT) zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji występujących w obrocie krajowym i międzynarodowym oraz zasady dokumentowania i ewidencjonowania tego podatku w księgach rachunkowych. Warto zauważyć, że autorka, omawiając poszczególne zagadnienia, nie skupiała się na cytowaniu i analizowaniu aktów prawnych, interpretacji podatkowych i wyroków sądowych, lecz na prezentowaniu w sposób uporządkowany i przejrzysty najistotniejszych zagadnień związanych z podstawowymi zasadami dokumentowania czynności opodatkowanych VAT oraz z ujmowaniem i rozliczaniem tego podatku w księgach rachunkowych. W ten sposób autorka połączyła autonomiczne zagadnienia prawa podatkowego oraz prawa bilansowego, przystępnie i przejrzyście prezentując tę trudną tematykę. Ponadto ta wiedza poparta jest licznymi przykładami, schematami i rysunkami, które ułatwiają zrozumienie omawianych zagadnień.

Książka ta jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, obejmującego zarówno praktyków borykających się z problematyką dokumentowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług w księgach rachunkowych, jak i studentów szkół wyższych o profilu ekonomicznym oraz uczestników różnych form szkolenia zawodowego, których program obejmuje rachunkowość, finanse i podatki. Może także funkcjonować jako kompendium umożliwiające pogłębienie, uporządkowanie i zaktualizowanie wiedzy osób zajmujących się zawodowo rachunkowością i podatkami.

Autorka ma nadzieję, że niniejsze opracowanie ułatwi zrozumienie i opanowanie zagadnień z zakresu dokumentowania, ujmowania w księgach rachunkowych i rozliczania VAT w prowadzonej działalności gospodarczej oraz zachęci czytelnika do dalszego pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie.

Autorka

Autor fragmentu:

Rozdział1
OGÓLNE ZASADY I WARUNKI OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

1.1.Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Podatek od towarów i usług (VAT, ang. Value Added Tax - podatek od wartości dodanej) jest podatkiem pośrednim, płaconym od obrotu, obciążającym w ostatecznym rachunku finalnego konsumenta. Obecnie podatek ten stanowi znaczący dochód budżetu każdego państwa, w którym został wprowadzony do systemu fiskalnego .

Twórcą koncepcji podatku od wartości dodanej jest francuski ekonomista Maurice Lauré, który opracował i wprowadził go po raz pierwszy we Francji w 1954 r. W 1967 r. państwa członkowskie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w jej ówczesnym kształcie zgodziły się zastąpić swoje krajowe systemy podatku obrotowego wspólnym systemem podatku od wartości dodanej. Od tego czasu VAT wprowadzono w około 140 państwach na całym świecie .

Do polskiego systemu prawnego VAT został wprowadzony w 1993 r. Przystąpienie Polski z dniem 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej wymagało przekształcenia polskiego porządku prawnego, w celu jego dostosowania do prawa wspólnotowego stanowiącego system norm...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX