Górski Marek, Usuwanie odpadów

Monografie
Opublikowano: WKP 2021
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Usuwanie odpadów

Autor fragmentu:

Rozdział1
Pojęcie odpadu

1.Definicja odpadu

Pojęcie odpadów i jego definicja prawna budzą wątpliwości w zasadzie od momentu wprowadzenia go do porządku prawnego, co w porządku europejskim miało miejsce w 1975 r. na podstawie ówczesnej dyrektywy ramowej o odpadach (RDO 2006), zaś do prawa polskiego definicja ta w pełni została przejęta ustawą o odpadach z 2001 r. Obecnie definicja zawarta jest w art. 3 ust. 1 pkt 6 u.o.2012 i wykazuje pełną zgodność z aktualną definicją unijną (art. 3 pkt 1 RDO 2008). Zaznaczyć tu należy wyraźnie, że obecne definicje są co do zasady zgodne z definicją wprowadzoną w 1975 r. (art. 1 ust. 1 lit. a RDO 2006, art. 3 ust. 1u.o.2001), wyjątkiem jest wykreślenie w aktualnej definicji odwołania do załącznika do ustawy (odpowiednio – dyrektywy) wyliczającego kategorie przedmiotów bądź substancji, które mogą zostać uznane za odpady, ze względu na rezygnację z takiego wyliczenia w obowiązujących regulacjach. Ta zgodność pozwala na wykorzystywanie do interpretacji pojęcia odpadów także orzecznictwa, w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX