Ciepła Helena, Szczytowska Barbara, Ustawa deweloperska. Pytania i odpowiedzi

Monografie
Opublikowano: WKP 2023
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Ustawa deweloperska. Pytania i odpowiedzi

Autorzy fragmentu:

WPROWADZENIE

Ustawa z 20.05.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. poz. 1177), określana potocznie „nową ustawą deweloperską”, wprowadziła wiele nowych do już istniejących rozwiązań, gwarantujących szerszą ochronę nabywcom lokali mieszkalnych czy domów jednorodzinnych w relacjach z deweloperami.

Przede wszystkim wprowadziła Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który zapewnia nabywcy zwrot 100% środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku powierniczym, jak również zapewnia pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń w postępowaniu upadłościowym albo restrukturyzacyjnym.

Uregulowania zawarte w ustawie kreują rozwiązania przydatne w praktyce, jednakże już w krótkim okresie jej obowiązywania okazało się, że zastosowanie tych przepisów przysparza wiele problemów interpretacyjnych. Ustawa zawiera też luki w unormowaniach niektórych kwestii.

Celem opracowania jest przedstawienie i wyjaśnienie problemów sygnalizowanych przez uczestników szkoleń z zakresu aspektów prawnych nowej ustawy deweloperskiej, które nie zostały rozstrzygnięte przez orzecznictwo ze względu na krótki okres obowiązywania ustawy.

Aby uczynić to opracowanie jak najbardziej przydatnym, przyjęto formułę pytań i odpowiedzi, a na końcu zamieszczono aneks zawierający tekst nowej ustawy deweloperskiej oraz inne przywoływane przepisy – jako wyciągi ustaw.

Autorzy fragmentu:

RozdziałI
PODMIOTOWY ZAKRES ZASTOSOWANIA USTAWY

Pytanie1
Czy nowa ustawa deweloperska ma zastosowanie do obojga małżonków, nabywających lokal mieszkalny na prawach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, jeżeli jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą?

Udzielenie odpowiedzi na to pytanie zależy od wyjaśnienia kwestii wstępnej: czy lokal mieszkalny jest nabywany w celach związanych z prowadzoną działalnością zarobkową lub zawodową?

Ustawa deweloperska ma zastosowanie wyłącznie przy nabyciu na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zatem fakt, że jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą jest obojętny z punktu zastosowania nowej ustawy deweloperskiej, jeżeli nabycie następuje na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Jednak nawet w sytuacji, w której lokal mieszkalny po wybudowaniu miałby zostać przeznaczony na cele prowadzenia działalności gospodarczej, to takie nabycie będzie korzystać z ochrony przewidzianej nową ustawą deweloperską, bowiem jeden z małżonków posiada status nabywcy w rozumieniu art. 5 ust. 5, a lokal jest nabywany za zasadach wspólności majątkowej za środki pochodzące z majątku wspólnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX