Wierczyński Grzegorz, Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego

Monografie
Opublikowano: Oficyna 2008
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego

Autor fragmentu:

Wprowadzenie

Zasada jawności prawa, a w szczególności zasada jawności przepisów prawnych jest tak głęboko zakodowana we współczesnej kulturze prawnej w Polsce, że zagadnienia z nią związane wydają się oczywiste. Powoduje to, że tematyka ta nie jest przedmiotem szerokiego zainteresowania w literaturze naukowej. Zainteresowanie to jeszcze zmalało po wejściu w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych , ponieważ akty te zrealizowały wiele postulatów doktryny zgłaszanych w latach 80. i 90. XX wieku.

Jednocześnie jednak wzrasta znaczenie nauki o przekazywaniu, wyszukiwaniu, porządkowaniu i przetwarzaniu informacji prawnej. Wiąże się to głównie z rozwojem informatycznych systemów informacji prawnej, a ogólniej - ze zjawiskiem tzw. rewolucji informacyjnej. Wobec narastającej ilości przepisów prawnych i innych informacji związanych z prawem, coraz więcej osób czerpie swoją wiedzę o prawie z elektronicznych systemów informacji o prawie. Systematyczny wzrost znaczenia systemów informacji o prawie w procesie przekazywania informacji o prawie powoduje, że przyjęty w nich sposób prezentacji tej informacji wpływa na stan wiedzy przeciętnego obywatela o obowiązującym prawie. Dlatego też już od lat 70. rozwija się nowa dyscyplina nauki - informatyka prawnicza. Jedną z ról tej młodej dyscypliny jest analizowanie rozwiązań przyjmowanych w systemach informacji prawnej pod kątem tego, na ile wiernie odzwierciedlają one istniejący w rzeczywistości stan prawny. Informatyka prawnicza bada między innymi, w jaki sposób rzeczywistość prawna znajduje swoje odzwierciedlenie w istniejących systemach informacji prawnej. Z punktu widzenia analizowania zasad funkcjonowania tych systemów niezbędne jest zatem przeprowadzenie analizy najistotniejszych zasad rządzących procesami komunikacyjnymi, w których przekazywane są wiadomości o normach prawa. Wśród takich zasad na szczególną uwagę zasługują zasady dotyczące redagowania i ogłaszania przepisów prawnych w Polsce. Przeprowadzenie analizy tych zasad jest niezbędne dla prowadzenia skutecznych badań w dziedzinie informatyki prawniczej.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przyjętego współcześnie w Polsce modelu urzędowego ogłaszania aktów prawnych i udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak wpływa on na realizację zasady jawności prawa. Niniejsza praca oparta jest zatem na założeniu, zgodnie z którym urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego służy realizacji zasady jawności prawa.

W celu znalezienia odpowiedzi na stawiane w pracy pytanie, analizie poddane zostały obowiązujące regulacje prawne dotyczące tej problematyki oraz niektóre aspekty ich funkcjonowania w praktyce. Aspekt praktyczny został uwzględniony w zasadzie tylko w takim zakresie, w jakim wpływa on na skuteczność realizowania zadań stawianych przed regulacją dotyczącą ogłaszania aktów normatywnych.

Praca jest podzielona na kilka części. W pierwszej przedstawiony został zarys zasady jawności prawa. Jest to niezbędne dla dalszej części pracy i wykonania przyjętego w niej celu. W tej części omówione zostały dotychczasowe poglądy przedstawicieli filozofii prawa na omawianą zasadę, jej stosunek do innych zasad ogólnych przyjętych w polskim systemie prawnym oraz aspekty i obszary działania tej zasady. W następnej części przedstawiam zarys ewolucji instytucji urzędowego ogłaszania aktów prawnych w Polsce.

Najważniejszą częścią pracy jest analiza przyjętego obecnie w Polsce modelu normatywnego regulującego ogłaszanie aktów prawnych. Oprócz zasad dotyczących ogłaszania aktów prawnych prawa krajowego omawiam w tej części również zasady dotyczące ogłaszania umów międzynarodowych i aktów prawnych Unii Europejskiej oraz najważniejsze problemy związane z urzędowym ogłaszaniem aktów prawnych drogą elektroniczną.

Osobne uwagi poświęcone zostały dwóm kwestiom szczególnym związanym z urzędowym ogłaszaniem aktów prawnych: prostowaniu błędów w ogłoszonych aktach prawnych oraz ogłaszaniu tekstów jednolitych aktów prawnych.

W podsumowaniu pracy przedstawiona została próba odpowiedzi na postawione w pracy pytanie.

W pracy analizie zostały poddane przede wszystkim regulacje prawne dotyczące ogłaszania aktów prawnych. Oczywiście jest to tylko jeden z aspektów badania procesów przepływu informacji o prawie. Jak zauważył F. Studnicki, przepływ informacji o normach prawa można badać między innymi na płaszczyźnie formalnej, semantycznej i pragmatycznej . Na płaszczyźnie formalnej badaniu podlega to, czy sygnały służące do przekazywania informacji poprzez dany kanał komunikacyjny nie ulegają w tym kanale wypaczeniu, a więc na przykład czy przedruk ustawy odpowiada tekstowi oryginalnemu tej ustawy. Na płaszczyźnie semantycznej badaniu podlega to, czy odbiorca informacji przypisuje jej takie samo znaczenie, jakie przypisuje jej nadawca tej informacji. Badania w tym zakresie są podejmowane między innymi w zakresie prac nad techniką prawodawczą i co do zasady nie są przedmiotem niniejszej pracy. Na płaszczyźnie pragmatycznej badamy, czy odbiorca informacji zachował się zgodnie z normami zawartymi w tej informacji. Tego typu badania podejmują socjologia i polityka prawa i nie są one przedmiotem niniejszej monografii.

Niniejsza praca stanowi zmienioną i uzupełnioną wersję rozprawy doktorskiej "Urzędowa publikacja aktu prawnego jako realizacja zasady jawności prawa" obronionej 29 października 2007 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Rozprawa ta nie powstałaby, gdyby nie życzliwość wielu osób, którym chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować. Szczególne podziękowania kieruję do promotora pracy prof. dr. hab. Jerzego Zajadły, któremu zawdzięczam nie tylko opiekę naukową i wiele cennych wskazówek, ale też trudne do przecenienia dyskusje nad najciekawszymi trendami we współczesnej teorii i filozofii prawa. Dziękuję również recenzentom rozprawy, Panu prof. dr. hab. Włodzimierzowi Gromskiemu oraz Panu prof. dr hab. Andrzejowi Szmytowi za wnikliwą analizę i zgłoszone uwagi, dzięki którym powstał ostateczny kształt pracy.

Autor

Gdańsk, listopad 2007 r.

Autor fragmentu:

RozdziałI
Wprowadzenie do zagadnień jawności prawa

1.Ogłaszanie prawa i zasada jawności prawa w ujęciu teorii i filozofii prawa

Świadomość szczególnego znaczenia jawności prawa odnajdujemy już w prawie starożytnym. W tym kontekście wymienia się często ustawodawstwo Hammurabiego, które zostało wyryte na steli z czarnego diorytu , co miało spowodować, aby każdy mógł "znaleźć swe prawo" . Jawność "najważniejszych przejawów życia społecznego" uznaje się obecnie za jedną z najważniejszych cech starożytnego greckiego polis . W literaturze przetrwało świadectwo, że już w połowie V w. p.n.e. Grecy zdawali sobie sprawę, że pojawienie się prawa pisanego może odegrać istotną rolę w zapewnianiu jego jawności, co może być znaczącym osiągnięciem zmierzającym do wyrównania położenia biednych i bogatych . Prawa wyryte na kamieniu lub w brązie mogą zostać poznane przez wszystkich, a to oznacza, że przestają być przedmiotem arbitralnych interpretacji wąskiej klasy rządzących. Symbolem takiego podejścia do jawności prawa może być to, że ustawy Solona, wypisane na kawałkach drewna, zostały oprawione w ten sposób, żeby dały się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX