Ludwiczyńska Anna, Machowska Aleksandra, Skibiński Piotr, Upadłość przedsiębiorców z uwzględnieniem praktyki notarialnej

Monografie
Opublikowano: WKP 2023
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Upadłość przedsiębiorców z uwzględnieniem praktyki notarialnej

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Publikacja „Upadłość przedsiębiorców z uwzględnieniem praktyki notarialnej” stanowi próbę usystematyzowania zagadnień dotyczących prawa i postępowania upadłościowego w odniesieniu do podmiotów gospodarczych – zarówno osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 k.c.), jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Jedną z największych trudności w kontekście upadłości jest często zmieniający się stan prawny i fakt, że równocześnie toczą się w sądach upadłościowych postępowania prowadzone według zasad niejednokrotnie bardzo odmiennych, w zależności od tego, w jakiej dacie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. Tymczasem ta ostatnia informacja zwykle nie wynika z akt sprawy, co powoduje, że nie zawsze będzie łatwo prawidłowo ustalić właściwe przepisy, które powinny mieć zastosowanie w danym postępowaniu. Ponieważ postępowanie upadłościowe składa się zasadniczo z dwóch etapów, będących formalnie odrębnymi postępowaniami – postępowania o ogłoszenie upadłości oraz właściwego postępowania upadłościowego, niejako „oderwanego” już od wniosku o upadłość, ważne jest, żeby umieć rozpoznać, z jakim etapem mamy aktualnie do czynienia i według jakiego stanu prawnego dane postępowanie będzie się toczyć. Dlatego w niniejszej książce sporo miejsca poświęcono przedstawieniu przebiegu postępowania według przepisów wynikających z poszczególnych nowelizacji Prawa upadłościowego – tak aby ułatwić Czytelnikowi podjęcie właściwych działań w praktyce.

Wiele miejsca poświęcono również problematyce Krajowego Rejestru Zadłużonych i zasadom wynikającym z prowadzenia postępowań w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, ponieważ od 1.12.2021 r. wszystkie postępowania upadłościowe, zainicjowane, poczynając od tej daty, są prowadzone wyłącznie jako postępowania zinformatyzowane. Powoduje to określone konsekwencje dla wszystkich uczestników tych postępowań, a niejednokrotnie – znaczące trudności w kontekście wykluczenia cyfrowego, co stanowi problem nierozwiązany dostatecznie przez ustawodawcę.

Coraz szerszy krąg podmiotów, które mogą być objęte postępowaniem upadłościowym spowodował, że zwiększył się zakres zagadnień, z którymi w swojej praktyce spotykają się notariusze, a na rynku dotychczas nie ukazały się publikacje przeznaczone w szczególności dla tej grupy prawników. Okazało się, że zainteresowanie i zapotrzebowanie na informacje uwzględniające ten specyficzny rodzaj praktyki prawniczej w kontekście prawa upadłościowego jest bardzo duże. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym potrzebom i z tego względu w niniejszej publikacji znaczna część zagadnień obejmuje właśnie problematykę praktyki notarialnej. Jako że w tym zakresie mieści się tematyka postępowań w stosunku do osób fizycznych, część dotycząca praktyki notarialnej wykracza poza zakres określony tytułem publikacji i obejmuje w równym stopniu postępowania upadłościowe dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. upadłość konsumencką.

Zapewne, mimo naszych starań, nie poruszyliśmy wszystkich kwestii i nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, które mogą pojawiać się w odniesieniu do omawianej tematyki, jednak mamy nadzieję, że niniejsza książka będzie stanowiła praktyczny przewodnik dla tych, którzy z różnych względów są zainteresowani prawem upadłościowym.

Autorzy

Autor fragmentu:

RozdziałI
ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.Prawo upadłościowe przedsiębiorców

W polskim systemie prawa kwestie związane z upadłością reguluje kompleksowo, co do zasady, ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 1520) – dalej pr. upadł. Nie występuje formalnie osobna kategoria „prawa upadłościowego przedsiębiorców”, odrębna od prawa upadłościowego podmiotów niebędących przedsiębiorcami.

Ustawa ta reguluje (art. 2 pr. upadł.):

1)

zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami;

2)

zasady dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej;

3)

skutki ogłoszenia upadłości;

4)

zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną.

O „upadłości przedsiębiorców” można w polskim systemie prawnym mówić dopiero od 31.03.2009 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawyz 5.12.2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 234, poz. 1572). Przywołana ustawa po...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX