Adamus Rafał, Witosz Aleksander Jerzy, Witosz Antoni, Upadłość konsumencka. Komentarz praktyczny

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2009
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Upadłość konsumencka. Komentarz praktyczny

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Pojęcie „upadłość konsumencka” nie zostało użyte przez ustawodawcę w tytule i tekście ustawy, która jest przedmiotem niniejszego komentarza. Tytuł ustawy z 5 grudnia 2008 r. brzmi bowiem ustawa o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jest to więc pojęcie języka prawniczego, a zatem metajęzyka, odnosząc je do języka prawnego. Brak użycia przez ustawodawcę wspomnianego pojęcia nie uchybia poprawności jego używania zarówno w teorii, jak i w praktyce prawa. Ustawa wprowadzająca do porządku prawnego upadłość konsumencką jest ustawą nowelizującą ustawę - Prawo upadłościowe i naprawcze.

Ustawodawca przesądził o uregulowaniu upadłości konsumenckiej jako postępowania odrębnego w ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze, zarzucając koncepcję stworzenia osobnego aktu prawnego, w którym mieściłaby się jedynie regulacja przedmiotowej materii.

Niniejszy komentarz został napisany z zasady przez praktyków. W głównej mierze położony jest w nim nacisk na praktyczną stronę poruszanych zagadnień. Konstrukcje teoretyczne są podnoszone jedynie w tych przypadkach, gdy mają one istotne znaczenie dla rozstrzygnięć praktycznych. Jest to bowiem, w swoim założeniu, komentarz skierowany do praktyków postępowań upadłościowych, z tym jednak zastrzeżeniem, że mocno eksponowane są uwagi, które mają znaczenie dla upadłych, którzy jako uczestnicy tego postępowania nie będą w swej znakomitej większości prawnikami. Z tej przyczyny, poza uwagami o typowo komentatorskim charakterze, niniejsze opracowanie zawiera uwagi praktyczne (objaśnienia), które mają umożliwić nieprawnikom sprawne poruszanie się w materii upadłości konsumenckiej. Wydaje się, że takie ujęcie zagadnień podnosi wartość praktyczną niniejszego komentarza.

Nowość tej regulacji, a tym samym brak jakichkolwiek opracowań tej ustawy, spowodowała, że w kilku przypadkach występuje możliwość odmiennego rozumienia komentowanych przepisów. Z tej też przyczyny Autorzy zdecydowali się na przedstawienie dopuszczalnej, lecz odmiennej interpretacji komentowanego przepisu, opatrując ją wzmianką „zdanie odrębne”. Nie daje się bowiem przesądzić na tym etapie, w którym kierunku może pójść praktyka stosowania tej ustawy.

Autorzy

Autor fragmentu:

CzęśćI
Założenia legislacyjne

Ustawodawca unijny pozostawił poza zakresem swoich regulacji upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Brak tym samym obowiązku harmonizującego prawa krajowe z porządkiem unijnym w tym względzie. Ustawodawcy krajowi (państwa członkowie UE) mają więc w tym zakresie swobodę co do wyboru metody i sposobu regulacji. Rozwiązania, jakie mogły służyć za podstawę opracowywania założeń legislacyjnych polskiego ustawodawcy, w tych państwach, w których upadłość osób nieprowadzących działalności gospodarczej (dalej określana także zamiennie jako upadłość konsumencka) jest niekiedy regulowana dość znacznie, różnią się między sobą.

Regulowana jest ona albo odrębnymi aktami prawnymi, np. we Francji w tzw. Kodeksie konsumenckim lub w Finlandii w ustawie o restrukturyzacji (redukcji) zadłużenia osoby prywatnej, albo stanowi część ustawodawstwa cywilnego lub handlowego (np. w Belgii stanowi ona część Kodeksu postępowania cywilnego, zaś na Malcie część Kodeksu handlowego)....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX