Daca Mariusz, Unia Gospodarczo-Walutowa, [w:] A. Wróbel (red.), M. Bychowska, M. Daca, W. Postulski, E. Skibińska, A. Szoplińska, I. Twardowska-Mędrek, Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), Zakamycze, 2002

Monografie
Opublikowano: Zakamycze 2002
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Unia Gospodarczo-Walutowa, [w:] A. Wróbel (red.), M. Bychowska, M. Daca, W. Postulski, E. Skibińska, A. Szoplińska, I. Twardowska-Mędrek, Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), Zakamycze, 2002

Autor fragmentu:

Rozdział dwudziesty pierwszyUNIA GOSPODARCZO-WALUTOWA

I. Wstęp

Unia Walutowa została powołana do życia na mocy Traktatu o Unii Europejskiej zawartego w dniu 7 lutego 1992 r. w Maastricht. Na jego mocy do Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej (dalej: TWE) wprowadzono rozdział VI ("Polityka Gospodarcza i Walutowa") określający ramy prawne tej instytucji. W swym docelowym kształcie Unia Gospodarczo-Walutowa ma charakteryzować się trwałym usztywnieniem kursów walut państw, które do niej przystąpią, a następnie zastąpieniem ich przez jedną wspólną walutę - euro. Wspólny pieniądz, stanowiący jedyny prawny środek płatniczy na terenie Unii Europejskiej będzie emitowany przez Europejski Bank Centralny. U podstaw utworzenia Unii Walutowej legło wiele przesłanek związanych głównie z budową wspólnego rynku, m.in. dążenie do usunięcia zagrożeń dla działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej związanych z niestabilnością kursów walutowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX