Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo - OpenLEX

Kidyba Andrzej (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo

Monografie
Opublikowano: WKP 2018
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo

Autor fragmentu:

Wstęp

Niniejsze drugie wydanie mieści się w serii „Biblioteka Prawa Handlowego”, która poświęcona jest umowom. Poprzednie wydania: Kodeksowe umowy handlowe i Pozakodeksowe umowy handlowe stanowiły bazę dla przygotowania pierwszego wydania tej książki i zawartych w niej wzorów umów. Oczywiście, o ile w przypadku Kodeksowych umów handlowych jest to opracowanie kompletne w tym sensie, że opiera się na numerus clausus umów uregulowanych w kodeksie, o tyle w przypadku Pozakodeksowych umów handlowych ich lista jest kwestią pewnej konwencji przyjętej dla tego opracowania. W tym sensie nie wyczerpują one katalogu możliwych umów, przede wszystkim dlatego, że mamy do czynienia z procesem tworzenia ciągle nowych umów empirycznych. Należy pamiętać również o możliwym „przesunięciu”, polegającym na tym, że nieuregulowana w kodeksie cywilnym (pozakodeksowa) umowa zostaje włączona do regulacji kodeksowej (jak ostatnio umowa sprzedaży konsumenckiej). Z kolei sprzedaż na próbę jako umowa kodeksowa jest przedmiotem niniejszego opracowania tylko dlatego, że może mieć też charakter umowy konsumenckiej.

Jak z powyższego wynika, niniejszy tom jest rozwinięciem dwóch poprzednich opracowań oraz wydania pierwszego. Poza wzorami dodatkowo zostały zamieszczone zwięzłe komentarze i orzecznictwo. W tym ostatnim przypadku chodziło przede wszystkim o takie orzeczenia związane z umowami, które zostały wykorzystane w komentarzach do wzorów. W drugim wydaniu nastąpiły również zmiany merytoryczne, m.in. dotyczące umowy maklerskiej omówionej szerzej jako umowa w zakresie instytucji finansowych, a nie tylko papierów wartościowych, jak to było w poprzednim wydaniu.

Opracowanie Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo ma przede wszystkim wymiar praktyczny dla przedsiębiorców, adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników i innych zawodów.

Autorami są pracownicy kilku ośrodków naukowych, przede wszystkim z Lublina (głównie UMCS oraz KUL), Krakowa (UJ) i Poznania (UAM).

Publikacja jest pracą zbiorową, a nie wspólną, dlatego każdy z Autorów odpowiada za swoje poglądy.

Lublin, 13 listopada 2017 r.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba

Autor fragmentu:

I.KODEKSOWE UMOWY HANDLOWE

1.UMOWA SPRZEDAŻY [1]

I.UMOWA SPRZEDAŻY – WZÓR PODSTAWOWY

Zawarta w dniu .... w .... pomiędzy:

Przedsiębiorcą ...., z siedzibą w ...., prowadzącym działalność handlową w ...., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) pod numerem ...., nr tel. ...., reprezentowanym przez ...., zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą [2],

a

Panią (Panem) ...., zamieszkałą(-ym) ...., legitymującym się dowodem osobistym nr .... wydanym przez ...., zwanym w dalszej części umowy Kupującym-Konsumentem [3],

o treści następującej [4]:

§ 1

Przedmiot umowy [5]

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie przez Sprzedawcę na Kupującego-Konsumenta własności rzeczy ruchomej (towaru konsumpcyjnego) [6], którą jest ...., za ustaloną w umowie cenę.

2. Kupujący oświadcza, że nabywa rzecz wskazaną w pkt 1 w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą [7].

§ 2

Obowiązki Sprzedawcy

1. Sprzedawca, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, zobowiązuje się przenieść na Kupującego-Konsumenta...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX