Jówko Arkadiusz, Kruszka Leopold, Więcław-Bator Lidia, Umowy o roboty budowlane i usługi związane z realizacją przedsięwzięć budowlanych

Monografie
Opublikowano: WKP 2021
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Umowy o roboty budowlane i usługi związane z realizacją przedsięwzięć budowlanych

Autorzy fragmentu:

Rozdział1
ANALIZA WYBRANYCH AKTÓW PRAWNYCH

1.1.Prawo budowlane

Ustawa z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane reguluje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach , w tym kwestie:

uzyskiwania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (art. 12–16 pr. bud.);

praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego (art. 17–27a pr. bud.);

postępowań poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych (art. 28–40a pr. bud.);

rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych (art. 41–47 pr. bud.);

postępowań w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy (art. 48–53a pr. bud.);

zakończenia budowy (art. 54–60 pr. bud.);

utrzymania obiektów budowlanych (art. 61–72a pr. bud.);

obowiązków i uprawnień organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (art. 80–89c pr. bud.);

odpowiedzialności karnej w budownictwie (art. 91–94 pr. bud.);

odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art. 95–102pr. bud.)....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX