Palarz Henryk, Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym

Monografie
Opublikowano: WK 2016
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym

Autor fragmentu:

RozdziałI
Umowa kompleksowa – podmioty, definicje

1.Pojęcie umowy kompleksowej

Postanowienia dotyczące umów kompleksowych wprowadzono do prawa energetycznego w roku 2005. Zgodnie z art. 5 ust. 1 tej ustawy dostarczanie energii (ciepła) odbywa się na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży ciepła oraz umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji ciepła. Są to więc dwie różne umowy, które mogą być zawierane przez odbiorcę z dwoma przedsiębiorstwami energetycznymi.

Obowiązkowymi elementami umowy sprzedaży ciepła są: miejsce dostarczenia ciepła do odbiorcy i ilość ciepła w podziale na okresy umowne, moc umowna oraz warunki wprowadzania jej zmian, cena lub grupa taryfowa stosowana w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń, wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania (art. 5 ust. 2 pkt 1 pr. energ.).

Obowiązkowymi elementami umowy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX