Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym - OpenLEX

Kidyba Andrzej (red.), Michalski Marek (red.), Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym

Monografie
Opublikowano: WKP 2017
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym

Autorzy fragmentu:

Uwagi wstępne

Niniejsza praca stanowi trzecią część cyklu poświęconego Skarbowi Państwa i spółkom z jego udziałem. Pierwsze opracowanie, z 2014 r., omawiało problematykę samego Skarbu Państwa i jego roli w obrocie gospodarczym. Druga część (2015 r.) dotyczyła już spółek z udziałem Skarbu Państwa, a właściwie zestawienia ich ze Skarbem Państwa jako akcjonariuszem.

W dniu 6.10.2016 r., tym razem w Warszawie, a nie w Lublinie, odbyła się konferencja związana ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa, ale tymi, które funkcjonują na rynku kapitałowym. Konferencja była zorganizowana wspólnie przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS w Lublinie i Katedrę Prawa Prywatnego Gospodarczego UKSW w Warszawie. Wybór tematu był niejako konsekwencją wniosków płynących z wcześniejszych spotkań. Grupę spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych wyróżnia przede wszystkim to, że są one poddane szczególnym regulacjom prawnym.

W czasie konferencji pojawiły się kluczowe pytania: czy w spółkach z udziałem Skarbu Państwa notowanych na giełdzie polityka wygrywa z ekonomią; jak cykle wyborcze wpływają na takie spółki i na giełdę; jakie jest pozycjonowanie spółek z udziałem Skarbu Państwa; czy celem takich spółek jest dywidenda czy misja; czy Skarb Państwa jest przewidywalny jako akcjonariusz; czy rynek giełdowy jest weryfikacją dla spółek Skarbu Państwa; co jest przyczyną spadków wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa na giełdzie; czy zachodzi sprzeczność interesów akcjonariuszy i Skarbu Państwa; dlaczego mniejszość czasami oznacza większość i dlaczego tak jest, gdy chodzi o spółki z udziałem Skarbu Państwa; czy powrót do resortowego zarządzania majątkiem Skarbu Państwa ma sens, czy jest powrotem do lat 80. XX wieku; czy giełda gwarantuje równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy spółek, w szczególności: czy status spółki z udziałem Skarbu Państwa ułatwia, a może utrudnia ich funkcjonowanie?

Ważna jest również optyka innych niż Skarb Państwa akcjonariuszy i odpowiedź na pytanie o realizację ich praw. W końcu można postawić najważniejsze pytanie: czy w polskich uwarunkowaniach politycznych spółki z udziałem Skarbu Państwa w ogóle powinny być notowane na giełdzie?

Mam nadzieję, że zarówno na te, jak i na wiele innych pytań znajdziecie Państwo odpowiedź w tym opracowaniu.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba

Prof. zw. dr hab. Marek Michalski

Lublin–Warszawa, 30 grudnia 2016 r.

Autor fragmentu:

Relacje między własnością a kontrolą w spółkach z udziałem Skarbu Państwa notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

1.Wstęp

Problemy relacji między zakresem własności a zakresem władzy (kontroli) akcjonariuszy spółek giełdowych i związane z nimi problemy relacji między akcjonariuszami dominującymi a mniejszościowymi są ważnymi zagadnieniami teoretycznymi oraz praktycznymi w obszarze corporate governance . Kwestiom tym sporo miejsca poświęcają także nauka prawa oraz ekonomia (polityka gospodarcza).

Problemy te stają się szczególnie wyraziste w przypadku spółek o kapitale mieszanym, państwowo-prywatnym, gdy owym akcjonariuszem dominującym jest – w takiej czy innej formie – państwo, zaś akcjonariuszami mniejszościowymi inwestorzy prywatni – indywidualni bądź instytucjonalni. Wynika to głównie z faktu, że państwo w sytuacjach, w których posiada dominującą pozycję właścicielską w spółkach giełdowych, prawie zawsze (wyjątki od tej reguły są w skali światowej zupełnie sporadyczne) podejmuje próby lewarowania kontroli, tzn. uzyskiwania uprawnień kontrolnych nad spółką znacząco większych niż wynikałoby to z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX