Kidyba Andrzej (red.), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Monografie
Opublikowano: Oficyna 2010
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Autorzy fragmentu:

CZĘŚĆI.
ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

RozdziałI.
Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

§1.
Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pojęcie spółki z o.o. nie zostało - w odróżnieniu od spółek osobowych - zdefiniowane w przepisach kodeksu spółek handlowych. Jest ona spółką handlową zaliczaną do kategorii spółek kapitałowych (art. 4 § 1 pkt 2 k.s.h.). Na podstawie całokształtu regulacji tej formy spółki można przyjąć, że jest to spółka kapitałowa, która może zostać utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym, działająca pod własną firmą, mająca stały kapitał zakładowy, podzielony na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej, których przysługiwanie jest przesłanką uczestnictwa w spółce i w której występują instrumenty zapewniające poszczególnym wspólnikom wpływ na istnienie i funkcjonowanie spółki, zaś wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki (por. też definicje formułowane w szczególności przez A. Kidybę, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 2005, s. 6; K. Kruczalaka, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk 1997, s. 75; A. Szajkowskiego (w:) S. Sołtysiński, A....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX