Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Specustawa mieszkaniowa. Przewodnik dla gmin

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Ustawa z 5.07.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (dalej specustawa mieszkaniowa) weszła w życie, co do zasady, 22.08.2018 r. Określonym przez ustawodawcę celem ustawy jest ułatwienie realizacji dużych inwestycji mieszkaniowych. Tego rodzaju zamierzenia budowlane mają być realizowane na podstawie uchwały rady gminy lub miasta (tzw. uchwały lokalizacyjnej), która stanowi hybrydę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Lektura specustawy mieszkaniowej prowadzi jednak do wniosku, że skomplikowana procedura uzyskiwania uchwały może z jednej strony odstraszyć potencjalnych inwestorów, a z drugiej – prowadzić do błędów popełnianych na poziomie gmin, co skutkować będzie nawet unieważnieniem uchwał podjętych w ramach specustawy. Założeniem niniejszego przewodnika dla gmin jest omówienie krok po kroku procedury wydawania uchwały lokalizacyjnej oraz jej treści.

Zapisy specustawy stanowią połączenie postanowień ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane oraz ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy jednoczesnym wskazaniu, że przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego się nie stosuje. Organy gminy są zatem zobowiązane do podejmowania działań znanych z postępowania administracyjnego (np. wezwanie do uzupełnienia braków, pozostawienie wniosku bez rozpoznania czy stwierdzenie wygaśnięcia), przy jednoczesnym zakazie korzystania z podstawowego aktu w tym zakresie. Do tego w sprawach nieuregulowanych w specustawie mieszkaniowej zastosowanie znajdują przepisy Prawa budowlanego. Konieczna więc jest odpowiedź na pytanie, które z tych przepisów organy gminy mogą i powinny stosować.

Co więcej, specustawa nie precyzuje także, w jakim zakresie gmina ma prawo ingerować we wniosek inwestora w szczególności w sytuacji, gdy jest on sprzeczny z przepisami prawa wyższego rzędu, np. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Czy uchwała lokalizacyjna powinna być zgodna ze wszystkimi przepisami podobnie jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy też stanowi ona jedynie wytyczne, które mogą być potem modyfikowane. Odpowiedź na te wszystkie pytania znajduje się w niniejszej książce. Dodatkowo, dzięki informacjom zawartym w publikacji, sam inwestor ma możliwość przygotowania poprawnego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji. Ta wiedza jest szczególnie istotna, ponieważ specustawa mieszkaniowa wprowadza nowe opracowanie o nazwie koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, które nie zostało w niej jednak szczegółowo omówione – ustawa ogranicza się jedynie do wskazania niezbędnych elementów tej koncepcji.

Autorzy fragmentu:

1.PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SPECUSTAWY MIESZKANIOWEJ

Motywy, którymi kierowano się, przygotowując założenia ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zostały wskazane w uzasadnieniu rządowego projektu tego aktu .

W pierwszej kolejności autorzy projektu zwracają uwagę na to, że specustawa mieszkaniowa stanowi krok w kierunku ograniczania barier administracyjno-prawnych w zakresie budowy mieszkań dla grup społecznych o umiarkowanych dochodach. Ma być narzędziem umożliwiającym redukcję deficytu mieszkań i doprowadzić do sytuacji, w której podstawowe parametry określające poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych nie będą odstawały od przeciętnych wartości rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. W ocenie autorów projektu dla eliminacji tego deficytu zasadniczą kwestią jest konieczność redukcji barier prawnych, które ograniczają rozwój mieszkalnictwa, w tym w szczególności dostępność mieszkań dla osób o przeciętnych i niskich dochodach, co możliwe jest tylko poprzez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację