Babiarz Stefan, Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym

Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym

Autor fragmentu:

CzęśćI
SPADKI, DAROWIZNY I INNE TYTUŁY NABYCIA

Rozdział1
SPADEK I JEGO SKŁAD

1.1.Pojęcie „prawo spadkowe”

Określenie „prawo spadkowe” nie ma znaczenia normatywnego i nie występuje też w przepisach prawa. Jest to określenie z zakresu piśmiennictwa , które rozumiane jest różnie. Przyjmuje się, że jest to dział prawa cywilnego, którego przepisy normują przejście praw i obowiązków zmarłego na inne osoby . Jest ono w tym znaczeniu utożsamiane z dziedziczeniem, określeniem spadkobierców, ich pozycji oraz ochroną interesów najbliższej rodziny. Rozróżnia się też pojęcie prawa spadkowego sensu largo i sensu stricto . W pierwszym rozumieniu oznacza ono według autora „zbiór norm – także spoza IV księgi kodeksu cywilnego – w tym powiązanych ściśle z innymi działami prawa cywilnego, których wspólnym elementem jest określenie losów prawnych majątku osoby zmarłej” . W tym znaczeniu do prawa spadkowego zalicza autor także np. przepisy art. 611 k.p., art. 56 pr. bank. czy art. 58 § 1 pkt 4, art. 60, 64, 80, 99, 101, 124, 148 § 1 pkt 4, art. 183 i 583 k.s.h. Z kolei przez prawo spadkowe sensu strictoaut...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX