Skutki sprzeczności umów obligacyjnych z prawem - OpenLEX

Trzaskowski Roman, Skutki sprzeczności umów obligacyjnych z prawem

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2013
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Skutki sprzeczności umów obligacyjnych z prawem

Autor fragmentu:

Przedmowa

Niniejsza rozprawa jest poprawioną i istotnie rozbudowaną wersją pracy przygotowanej w latach 2006-2009 i sfinansowanej w ramach grantu MNiSW 1 H02A 025 30. Ciężar gatunkowy problematyki uzasadnił kontynuowanie badań i spowodował ich znaczne wydłużenie, a proporcjonalnie do tego wydłużenia narastał dług wdzięczności autora względem wielu osób, bez których różnorodnego wsparcia prowadzenie i zwieńczenie dzieła nie byłoby możliwe. Wszystkim tym osobom składam serdeczne podziękowanie.

W szczególny sposób kieruję je do Pana Profesora Marka Safjana, któremu dziękuję za wieloletnią opiekę naukową i niezwykłą życzliwość. Gorące podziękowania adresuję także do wszystkich Sędziów Sądu Najwyższego, z którymi miałem zaszczyt współpracować, i składam je na ręce Prezesa Izby Cywilnej Pana Profesora Tadeusza Erecińskiego. Wieloletnia możliwość konfrontowania wyników pracy naukowej z wymagającą, zorientowaną na praktyczne potrzeby i zawsze życzliwą oceną Sędziów była dla autora istną skarbnicą wiedzy, lekcją pokory i odpowiedzialności za naukowe słowo, a także źródłem cennych relacji osobistych. Panu Sędziemu Jackowi Gudowskiemu dziękuję szczególnie, także za to, że dzielił się ze mną zamiłowaniem do języka polskiego, znajdując również w ostatnim rozdziale niniejszej pracy wdzięczny przyczynek dla wielu pouczających uwag.

Nawet jednak mistrz słowa, władający językami ludzi i aniołów, nie zdołałby w pełni wypowiedzieć wdzięczności, którą chciałbym wyrazić swym najbliższym. Przede wszystkim mojej żonie Dorocie za to, że przez te dłużące się lata prac nad rozprawą nie uroniła nic z wiary, nadziei i miłości - tych trzech, i z niezwykłą dzielnością oraz cierpliwością dbała o wartości rodzinne powierzone naszej wspólnej trosce i odpowiedzialności. Dziękuję również naszym dzieciom - Krzysztofowi, Piotrowi, Marii i Tomaszowi - które na wiele sposobów, z pożytkiem dla rozwoju ich pomysłowości i wytrwałości, poruszały niebo i ziemię, aby przyspieszyć i zabezpieczyć szczęśliwy powrót Taty.

Serdeczne słowa wdzięczności kieruję również do naszych Rodziców i Przyjaciół, którzy nieustannie otaczali naszą rodzinę opieką i wspierali ją różnorodną pomocą.

Książkę dedykuję cichym bohaterom, którzy od początku do końca współdzielili ze mną trud jej przygotowania: żonie i dzieciom.

Roman Trzaskowski

Autor fragmentu:

ROZDZIAŁI

A.Cel i zakres opracowania

1.Cel opracowania

Zagadnienie skutków umowy sprzecznej z ustawą lub normami moralnymi, choć przecież nienowe, przeżywa ostatnimi czasy renesans zainteresowania w nauce europejskiej . Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że tradycyjne rozwiązanie w postaci nieważności umowy przestało przystawać do zmieniającego się wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym otoczenia prawnego, w którym poruszają się strony zawierające umowę. Normy prawne i moralne wykraczają coraz dalej poza prostą dezaprobatę umów zobowiązujących do zabójstwa czy kradzieży, których nieważność jawiła się jako oczywista. Otoczenie prawne obrotu gospodarczego zagęszcza się coraz bardziej zarówno przepisami prawa publicznego, jak i prywatnego, w czym niemała zasługa aktywności organów UE. Pod wpływem zmian ustawodawczych zwiększa się również wrażliwość sądów na potrzebę ochrony słabszych uczestników obrotu, w związku z czym wzrasta dynamika wykorzystywania „słusznościowych” klauzul generalnych. W rezultacie zdarza się coraz częściej, że...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX