Skuteczność w prawie administracyjnym - OpenLEX

Martysz Czesław (red.), Skuteczność w prawie administracyjnym

Monografie
Opublikowano: WKP 2022
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Skuteczność w prawie administracyjnym

Autor fragmentu:

Słowo wstępne

Organizowanie Letnich Warsztatów Doktoranckich, przeznaczonych dla doktorantów zajmujących się problematyką szeroko pojętego prawa administracyjnego, ma już kilkunastoletnią tradycję. Ich podstawowym celem jest umożliwienie najmłodszym badaczom z tej dziedziny prawa zaprezentowanie wyników swoich dotychczasowych badań, których zwieńczeniem będzie obrona pracy doktorskiej. Warsztaty dają więc możliwość pokazania, czym zajmują się młodzi naukowcy, jakie są ich zainteresowania i plany badawcze, wreszcie stanowią one doskonałą okazję do zaprezentowania wybranego przez siebie zagadnienia badawczego. Z tego powodu cieszą się one zrozumiałym zainteresowaniem nie tylko doktorantów, lecz także ich nieco starszych pracowników nauki ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

Warsztaty zorganizowane w 2021 r. miały nietypowy charakter. Po pierwsze dlatego, że były zorganizowane po rocznej przerwie, a po drugie, że odbywały się w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy MS Teams. Roczna przerwa spowodowana była pandemią COVID-19. Dlatego też, nie chcąc narażać nikogo na zakażenie się tą chorobą, postanowiliśmy w 2020 r. nie organizować tych warsztatów. Uczyniliśmy tak także dlatego, że nie mieliśmy wystarczających doświadczeń w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi, które dawałyby gwarancję prawidłowego przebiegu tego spotkania. Po rocznej przerwie, dzięki życzliwemu wsparciu wielu Przyjaciół Administratywistów z całej Polski, w tym Profesorów z dawnych Katedr Prawa Administracyjnego, Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego oraz Prawa Samorządu Terytorialnego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zachęcających mnie do podjęcia tego wysiłku oraz wydatnej pomocy technicznej i naukowej dr. Dawida Gregorczyka, mojego pełnomocnika do spraw nauczania zdalnego na Wydziale, postanowiliśmy odbyć to spotkanie 20 września 2021 r. Tematem wiodącym była „Skuteczność w prawie administracyjnym”, dostrzegliśmy bowiem, że w ostatnich latach praktyczna skuteczność tych norm znacznie zmalała. Wiąże się to, jak się wydaje, z coraz bardziej niechlujnym ustawodawstwem, tworzonym niejednokrotnie w pośpiechu, bez dogłębnej analizy skutków prawnych i niezbędnych konsultacji.

Uciążliwości związane z pandemią wpłynęły niewątpliwie na nieco mniejsze zainteresowanie warsztatami samych doktorantów. Wszystkie zgłoszone prace mieszczą się w tematyce warsztatów, a wśród nich są i takie, które odnoszą się do pandemii COVID-19, ratownictwa medycznego oraz nowoczesnych zjawisk w administracji, jak chociażby problematyki posługiwania się profilem zaufanym. Także pozostałe referaty poruszają żywotne problemy prawa i postępowania administracyjnego.

Jak zawsze nie zawiedli Profesorowie Administratywiści, których zaprosiłem w skład jury warsztatów, bowiem w obradach uczestniczyło ich aż 12 wraz z Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. W rezultacie, uhonorowano czterech laureatów nagrodami pieniężnymi, ufundowanymi przez dziekanów uniwersyteckich wydziałów prowadzących studia prawnicze: z Wrocławia, z Krakowa oraz z Katowic. Jak co roku, jury postanowiło też skierować wszystkie referaty, po niezbędnych pracach redakcyjnych i recenzyjnych, do opublikowania w niniejszym wydawnictwie.

Zaprezentowany zbiór artykułów naukowych postanowiliśmy ułożyć wedle najprostszego kryterium: kolejności alfabetycznej Autorów wystąpień. Początkowo planowaliśmy wyodrębnienie w nim części ogólnej, ustrojowej, materialnoprawnej oraz procesowej. Jednak niezbyt duża liczba zgłoszonych prac oraz ich bardzo zróżnicowany charakter spowodowały, że odstąpiliśmy od tego zamiaru. Wyrażam nadzieję, że niniejsza publikacja zachęci doktorantów do uczestnictwa w kolejnych warsztatach, które oby odbyły się już w tradycyjnej, bardziej przyjaznej formie zarówno dla samych doktorantów, jak i członków jury.

Katowice, w lutym 2022 r.

Czesław Martysz

Autor fragmentu:

WZMOCNIENIE SKUTECZNOŚCI ADMINISTRACJI W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM – PROPOZYCJA MODYFIKACJI PRZYJĘTYCH REGULACJI ORAZ POSTULATY DE LEGE FERENDA

1.Wstęp

Współczesna administracja w Polsce stoi w obliczu wielu wyzwań, wśród których istotne znaczenie ma przede wszystkim ciągle rosnący zakres jej działań, ograniczone możliwości finansowania oraz zwiększające się cały czas oczekiwania społeczne. Tak stawiane wyzwania nakazują prowadzić nieustanne poszukiwania coraz to lepszych metod regulacji prawno-administracyjnej czy też metod stosowania prawa administracyjnego, które pozwolą na skuteczne realizowanie zadań publicznych, przy jednoczesnym ponoszeniu coraz to niższych kosztów ich realizacji. Tego rodzaju obserwacje stanowiły podstawę do określenia głównego celu omówienia, którym jest zaprezentowanie propozycji rozwiązań mogących mieć wpływ na wzmocnienie skuteczności polskiej administracji. W rezultacie przeprowadzonych badań zaprezentować można kilka możliwych rozwiązań legislacyjnych oraz propozycji zmodyfikowania już przyjętych regulacji, które często nie do końca realizują cele zakładane przez ustawodawcę. Podstawą przedstawionego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX