Adamiak Barbara, Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Monografie
Opublikowano: LEX 2014
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Autor fragmentu:

CzęśćI
Skarga w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Rozdział1
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

I.Prawo skargi do sądu administracyjnego

Art. 1

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi normuje postępowanie sądowe w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których jego przepisy stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy sądowo-administracyjne).

Według art. 2 Konstytucji RP: "Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej". Jedną z podstawowych wartości demokratycznego państwa prawnego jest prawo do sądu. Konsekwentnie realizując zasadę demokratycznego państwa w Konstytucji RP w rozdziale II"Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela" w części regulującej "Wolności i prawa osobiste", w art. 45 ust. 1 unormowano prawo do sądu, stanowiąc: "Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd", oraz w części "Środki ochrony wolności i praw" w art. 77 ust. 2wyłączono dopuszczalność ograniczenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX