Dolnicki Bogdan (red.), Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii. Analiza prawnoporównawcza

Monografie
Opublikowano: LEX 2015
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii. Analiza prawnoporównawcza

Autor fragmentu:

Wstęp

Monografia stanowi efekt międzynarodowego projektu badawczego zrealizowanego przez pracowników Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz portugalskich pracowników naukowych wydziałów prawa: Uniwersytetu Nova w Lisbonie, Uniwersytetu w Coimbrze oraz Uniwersytetu w Minho.

Opracowanie jest pierwszą publikacją naukową zawierającą jednocześnie analizę polskiego i portugalskiego ustroju samorządu terytorialnego oraz porównanie tych dwóch systemów administracji publicznej.

Będąc efektem twórczej pracy licznej grupy pracowników naukowych, posiadając polską i angielską wersję językową, monografia stanowi istotny wkład nie tylko w rozwój polskiej i portugalskiej nauki w zakresie prawa administracyjnego. Przedmiotowe dzieło jest także cennym źródłem wiedzy dla praktyków prawa samorządu terytorialnego. Wśród omawianych tematów znalazły się bowiem kwestie, które dotychczas nie były przedmiotem zainteresowania doktryny, a mogące stanowić przyczynek do wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej praktyki samorządu terytorialnego. Tytułem przykładu wskazać można na przeanalizowaną w monografii problematykę konstytucyjnego usytuowania polskiego i portugalskiego samorządu terytorialnego w ustroju państwowym, rolę, znaczenie i zadania lokalnych oraz regionalnych jednostek samorządu terytorialnego, a także pozycję prawną organów tych jednostek.

Tego typu publikacji o charakterze prawno-porównawczym nie było dotychczas na rynku. Doświadczenia portugalskie mogą się okazać bardzo interesujące z punktu widzenia dalszego rozwoju polskiego samorządu terytorialnego. Z tego względu książka powinna znaleźć szerokie grono potencjalnych odbiorców, do których poza praktykami samorządu zaliczyć należy studentów, doktorantów i pracowników naukowych akademickich oraz uniwersyteckich wydziałów prawa, administracji, politologii czy socjologii bądź stosunków międzynarodowych.

Bogdan Dolnicki

Autor fragmentu:

Polska

I.System rządów w Rzeczypospolitej Polskiej

1.Reformy ustrojowe w latach 1989-1997

Powstanie określonego systemu rządów jest wynikiem oddziaływania bardzo różnorodnych czynników i można zaryzykować twierdzenie, że w każdym wypadku odbywa się w długim procesie przekształceń. Podobnie było też w przypadku polskim. Formalnie można wskazać datę, od której rozpoczął się proces zmian ustrojowych, których ostatecznym skutkiem było uchwalenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Okres, który upłynął więc od wyborów 4 czerwca 1989 r. postronnemu obserwatorowi może się wydawać długi. Trzeba jednakże uwzględnić, że akt ten został przyjęty w warunkach trwającej gruntownej przebudowy nie tylko polskiego ustroju politycznego, ale także systemu ekonomicznego, w tym zwłaszcza prawa własności, jak również stosunków społecznych. Spuścizna rządów komunistycznych w Polsce stanowiła, jak zresztą we wszystkich krajach dawnego bloku radzieckiego, realną przeszkodę na drodze budowania nowego modelu władzy politycznej. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że zmiany...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX