Rynek usług telekomunikacyjnych - OpenLEX

Babis Henryk (red.), Flaga-Gieruszyńska Kinga (red.), Rynek usług telekomunikacyjnych

Monografie
Opublikowano: LEX 2011
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Rynek usług telekomunikacyjnych

Autorzy fragmentu:

Wprowadzenie

Transformacja dokonująca się w Polsce zapoczątkowała proces dostosowania rynku telekomunikacyjnego do nowych warunków, co spowodowało zmiany w zachowaniach rynkowych zarówno u operatorów telekomunikacyjnych, jak i klientów. Rewolucja informacyjna doprowadziła do ukształtowania się nowego typu społeczeństwa, określanego mianem społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy. Podstawowym warunkiem uznania społeczeństwa za informacyjne jest posiadanie rozbudowanej, nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej, obejmującej swoim zasięgiem wszystkich obywateli. Czynnikiem o kluczowym znaczeniu w budowie społeczeństwa informacyjnego są więc systemy telekomunikacji, połączone z zaawansowanymi technologiami informacji.

Zmiany zachodzące w gospodarce, tak światowej, jak i narodowej, w połączeniu z szybkim rozwojem nowych technologii sprawiają, że telekomunikacja staje przed nowymi problemami i wyzwaniami. Popyt na usługi telekomunikacyjne stale rośnie, a ich dostawcy starają się coraz lepiej zaspokajać potrzeby klientów. Świadczy o tym choćby to, że branża telekomunikacyjna rozwija się szybciej niż gospodarka światowa.

Wyznacznikami rozwoju sektora telekomunikacji na świecie i w Polsce są obecnie procesy liberalizacji, wdrażanie nowych technologii, konwergencja, zaostrzenie konkurencji między operatorami telekomunikacyjnymi oraz procesy globalizacji. Liberalizacja przyczyniła się do powstania konkurencji oraz przyspieszyła wdrażanie nowych technik i technologii telekomunikacyjnych. Nowe technologie wywołały procesy konwergencji rynkowej, usługowej i technologicznej. Cyfryzacja, pakietyzacja usług i nowe sposoby transmisji danych zmieniły zasady, na jakich funkcjonował dotychczas rynek telekomunikacyjny.

Proces głębokich i szybkich zmian na rynku telekomunikacyjnym wymaga ze strony nauki szerszej interpretacji tych przeobrażeń. Niezbędna jest więc analiza przekształceń instytucjonalnych rynku telekomunikacyjnego oraz instrumentów i strategii stosowanych przez jego uczestników. Ocena rozwoju tego rynku w Unii Europejskiej i jego regulacji, skutków procesów zachodzących na rynku polskim oraz wskazanie na potrzebne rozwiązania ekonomiczno-prawne to podstawowy cel badawczy niniejszej książki.

W książce kompleksowo opisano tematykę funkcjonowania rynków telekomunikacyjnych, zaprezentowano podstawowe struktury rynku telekomunikacyjnego, jego przekształcenia oraz strategie zwiększania konkurencji. Zawiera ona obszerne wprowadzenie do tematyki regulacji prokonkurencyjnej we współczesnej komunikacji elektronicznej, dużo miejsca poświęcono także zagadnieniom usług telekomunikacyjnych. Zamieszczone są w niej również oryginalne analizy ilościowe oraz jakościowe, zwieńczone rekomendacjami pozwalającymi na zwiększenie efektywności ekonomicznej działalności telekomunikacyjnej w Polsce. Analiza strukturalna pozwoliła na poznanie kluczowych czynników konkurencyjności w telekomunikacji, związanych z charakterystyką strukturalną rynku telekomunikacyjnego i z ewolucją zmian regulacyjnych tego rynku, które zaszły w ciągu ostatnich lat. Autorzy wskazują na bariery wejścia na rynek telekomunikacyjny, zakres substytucji nowymi usługami telekomunikacyjnymi oraz poziom współzawodnictwa. Podkreślają, że pojawienie się konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym w świetle analizy strukturalnej jest następstwem demonopolizacji, regulacji, globalizacji i atrakcyjności tego sektora. Omawiają ponadto tak istotne zagadnienia, jak problem usług konsumenckich czy aspekty karnoprawne funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych.

Przedstawione problemy zostały przeanalizowane od strony ekonomicznej i prawnej. To wielokierunkowe podejście do analizy rynku telekomunikacyjnego pozwoliło usystematyzować dotychczasowe tendencje na tym rynku i połączyć je z teorią ekonomii i regulacjami prawnymi.

Prezentowana książka wzbogaca i pogłębia wiedzę ekonomiczną i prawną o funkcjonowaniu rynku telekomunikacyjnego. Jej autorzy są w większości pracownikami naukowymi dwóch wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, co pozwoliło na analizę rynku usług telekomunikacyjnych z punktu widzenia nauk ekonomicznych i prawnych.

Autor fragmentu:

Istota rynku usług telekomunikacyjnych

Henryk Babis

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX