Piekarz Radosław (red.), Przewodnik po dokumentacji cen transferowych

Monografie
Opublikowano: WKP 2018
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Przewodnik po dokumentacji cen transferowych

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Od roku 2017 obowiązują zmienione, bardziej szczegółowe regulacje w zakresie cen transferowych. W dużej liczbie przypadków zmiany przepisów wymuszają na wielu podatnikach konieczność pierwszego bezpośredniego kontaktu z tym zagadnieniem i podjęcie pierwszych, niejednokrotnie bardzo trudnych, kroków związanych z wypełnieniem obowiązków nałożonych przepisami. Z kolei inni podatnicy, którzy od wielu lat powielają treść przygotowanej dokumentacji, mogą być zaskoczeni zakresem, jaki obecnie obejmuje ta dokumentacja. Zaskoczenie niejednokrotnie może być pozytywne ze względu na fakt, że nowe przepisy mogą wyłączać obowiązek dokumentacyjny w odniesieniu do ich działalności jako całości lub w odniesieniu do wielu transakcji, które dotychczas były objęte obowiązkiem dokumentacyjnym.

Regulacje, które weszły w życie z dniem 1.01.2017 r., mają na celu przede wszystkim zawężenie obowiązku dokumentacyjnego i poprawienie jakości informacji przekazywanych organom podatkowym.

Główne zmiany, które obowiązują od 2017 r., dotyczą w szczególności:

uregulowania w sposób odmienny niż dotychczas kryteriów warunkujących powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych,

wprowadzenia kilkustopniowej dokumentacji tam, gdzie zakres przygotowywanych dokumentacji (ujawnianych danych) uwarunkowany jest rozmiarem prowadzonej działalności,

wprowadzenia wyraźnego obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez wspólników spółek osobowych,

określenia terminów na sporządzenie i przedłożenie niektórych elementów dokumentacji bez wezwania organów podatkowych,

zmiany progu powiązań kapitałowych warunkującego przygotowanie dokumentacji cen transferowych z 5% na 25%.

Zmiany wprowadzane w przepisach od 2017 r. wymuszają na podatnikach zwrócenie na tę kwestię znaczącej uwagi, podobnie jak w przypadku przygotowania zeznania rocznego czy też sprawozdania finansowego.

Celem niniejszej publikacji jest poprowadzenie podatników przez przepisy dotyczące cen transferowych w sposób praktyczny. Lektura niniejszej publikacji dla niektórych podatników może się zakończyć na pierwszym rozdziale. Dotyczy to tego grona podatników, których rozmiar prowadzonej działalności i transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi nie spełnia w sposób kumulatywny kryteriów powodujących obowiązek sporządzenia dokumentacji.

Podatnicy, którzy są zobligowani do sporządzenia dokumentacji, dowiedzą się z niej:

przygotowanie jakich dokumentacji jest dla nich obowiązkowe,

jakie informacje powinny zostać przekazane w treści dokumentacji, aby prawidłowo wywiązać się z obowiązku jej sporządzenia,

jakie obowiązki sprawozdawcze wynikają z przepisów o cenach transferowych,

jak i kiedy należy dokumentację aktualizować.

Książka zawiera przede wszystkim przykładowe wzory dokumentacji, które mogą być wykorzystane przez podatników przy spełnianiu obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dobór dokumentowanych rodzajów transakcji jest na tyle szeroki, że wierzymy, iż oddawana w Państwa ręce treść będzie miała uniwersalny charakter. Przedstawione przykładowe dokumentacje są efektem doświadczeń i wieloletniej pracy zespołu autorów.

Pragniemy podkreślić, że przedstawione dokumentacje stanowią jedynie wzory, które mają charakter poglądowy. Każdy z przypadków omówionych w niniejszej książce powinien być analizowany przez Czytelników indywidualnie z uwzględnieniem zapisów umów łączących kontrahentów, rzeczywistego sposobu realizacji tychże umów oraz danych finansowych. W szczególności dane finansowe użyte w niniejszej publikacji mają charakter jedynie poglądowy i nie mogą zastępować analiz ekonomicznych czy analiz porównywalności transakcji. Ponadto ze względu na i tak dużą objętość książki zdecydowaliśmy się na zamieszczenie jednego wzoru analizy porównawczej. Celem tej książki jest zarysowanie podstawowych zasad i reguł sporządzania dokumentacji, nie zaś podanie rozwiązania każdego przypadku z osobna, co i tak byłoby niemożliwe. Analizę taką jednak należy sporządzać dla wszystkich transakcji.

Na zakończenie autorzy chcą wskazać, że mechanizmy związane z cenami transferowymi, sposoby ustalania cen transferowych, metody badania ich rynkowości zostały omówione w publikacji Tomasz Kosieradzki, Radosław Piekarz, Ceny transferowe. Nowe zasady dokumentacji (Warszawa 2016).

Autor fragmentu:

Rozdział1
OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI – NA KIM SPOCZYWA?

Przepisy o cenach transferowych obowiązujące do końca 2016 r. obciążały obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podmioty powiązane, które dokonywały transakcji na poziomie określonym w ustawie.

Począwszy od 1.01.2017 r. obowiązek dokumentacyjny wynika z kumulatywnego spełnienia dwóch kryteriów:

osiągnięcia przez podatnika odpowiedniego poziomu działalności – kryterium wielkości przychodów lub kosztów w danym roku,

realizowania z podmiotami powiązanymi transakcji o charakterze istotnym, który oceniany jest indywidualnie, pod uwagę brana jest wartość osiąganych przychodów.

Tym samym odstąpiono od progów dotyczących wartości transakcji uzależnionych od rodzaju transakcji. Za bardziej istotną uznano analizę wielkości prowadzonej działalności. Wartość transakcji postawiono na drugim miejscu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX