Przestępstwo wypadku drogowego w pytaniach i odpowiedziach - OpenLEX

Niemiec Marcin, Przestępstwo wypadku drogowego w pytaniach i odpowiedziach

Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Przestępstwo wypadku drogowego w pytaniach i odpowiedziach

Autor fragmentu:

Wprowadzenie

W niniejszej książce, dotyczącej tematyki przestępstwa wypadku drogowego, opisana została droga sprawy karnej od momentu zaistnienia zdarzenia drogowego do chwili wydania wyroku przez sąd. Przybliża ona przepisy obligujące organy ścigania do określonej reakcji na fakt zaistnienia wypadku, przesłanki odpowiedzialności karnej sprawcy, sytuację pokrzywdzonego, a także zapatrywania sądów na poszczególne stany faktyczne.

Prezentowane opracowanie stanowi połączenie wiedzy teoretycznej z rzeczywistymi zdarzeniami z praktyki śledczego. Z tego powodu może być przydatna przy ocenianiu i interpretowaniu niejednoznacznych zdarzeń i sytuacji, i to nie tylko przez osoby zajmujące się zawodowo tą tematyką. Przedstawione zagadnienia uzupełniono o analizę poglądów doktryny i judykatury, co ułatwia zapoznanie się z tematyką.

Poruszane zagadnienia mogą okazać się interesujące dla aplikantów zawodów prawniczych i studentów prawa. Ze względu na to, że w dzisiejszych czasach przestępstwo wypadku drogowego jest przestępstwem stosunkowo powszechnym, warto ją polecić szerszemu gronu odbiorców, ponieważ stroną postępowania karnego (zarówno podejrzanym, jak i pokrzywdzonym) może stać się każdy z nas.

Autor fragmentu:

Rozdział1
Regulacje dotyczące ruchu drogowego i przestępstw wypadków drogowych – rys historyczny

Celem wprowadzenia do aktualnej problematyki przestępstwa wypadku drogowego oraz zrozumienia zmian zachodzących w regulujących je przepisach zasadne jest przedstawienie pewnego ogólnego zarysu historycznego. Jednocześnie stwierdzam, że nieprzypadkowo, z pełną odpowiedzialnością użyłem sformułowania „ogólny zarys historyczny”. Ten fragment książki nie ma pretendować do miana źródła szczegółowej wiedzy w przedmiotowej tematyce. Dlatego też poza obszarem zainteresowania pozostawiono m.in. skądinąd bardzo interesującą i obszerną tematykę prawnej regulacji ruchu drogowego.

Opracowanie ma umożliwić zapoznanie się z dawnym sposobem kwalifikacji prawnej zdarzeń drogowych i prześledzenie w skrócie drogi, która doprowadziła do aktualnie obowiązujących rozwiązań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX