Czarny-Drożdżejko Elżbieta, Przestępstwa prasowe

Monografie
Opublikowano: LEX 2013
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Przestępstwa prasowe

Autor fragmentu:

RozdziałI
Przestępstwo prasowe w systemie francuskim i polskim (uwagi typologiczne)

1.Przestępstwo prasowe w systemie francuskim

Ujęcie „przestępstwa prasowego” w legislacji francuskiej odbiega od ujęcia polskiego. W systemie francuskim brak tradycyjnego wyodrębnienia, tak jak w przedwojennym systemie polskim, przestępstw porządkowo-prasowych. W doktrynie francuskiej określenie „przestępstwo prasowe” zarezerwowane jest dla przestępstw prasowych stypizowanych w rozdziale IV ustawy o wolności prasy pod tytułem „Zbrodnie i występki popełnione za pośrednictwem prasy i każdego innego środka publikacji”. Dotyczy on właśnie przestępstw, które zostały dokonane poprzez publiczne wyrażenie myśli, opinii sprzecznej z prawem. Należy jednak zauważyć, że pomimo braku doktrynalnego i legislacyjnego wyodrębnienia istnieją przestępstwa w porządku francuskim, które można zaliczyć do przestępstw porządkowych. Ustanowiony bowiem porządek organizacyjny prasy i innych środków komunikowania jest chroniony właśnie za pomocą norm prawnokarnych, które jednak nie zostały zebrane w odrębnej jednostce redakcyjnej ustawy o wolności prasy,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX