Stawowy Maciej, Wróblewska Marta, Prosta spółka akcyjna. Praktyczny poradnik dla start-upowca

Monografie
Opublikowano: WKP 2021
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Prosta spółka akcyjna. Praktyczny poradnik dla start-upowca

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Wstęp zawiera wykaz i wyjaśnienie skrótów, którymi posługujemy się w treści Poradnika, a także krótką informację o tym, w jakim celu powstała ta książka i dla kogo jest przeznaczona. Przytoczone statystyki potwierdzają potrzebę wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego.

Zestawienie cech wyróżniających PSA, które szerzej zostaną omówione w poszczególnych rozdziałach Prostej spółki akcyjnej – praktycznego poradnika dla start-upowca, stanowi opisowy spis treści. Ich analiza sprawia, że PSA – wbrew swojej nazwie – prezentuje się jako stosunkowo złożona struktura.

Wstęp do Poradnika zakończony zostanie omówieniem kilku istotnych umów, których zawarcie może poprzedzać zawiązanie prostej spółki akcyjnej, w tym founders agreement, umowy inwestycyjnej czy powszechnej non-disclosure agreement (NDA).

Prosta spółka akcyjna jako nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce będzie w nadchodzących latach przedmiotem dużego zainteresowania, zwłaszcza wśród przedstawicieli środowisk start-upowych. Może być też ciekawą alternatywą dla przedsiębiorców projektujących i wdrażających nowoczesne przedsięwzięcia, w szczególności w stosunku do funkcjonujących już na gruncie Kodeksu spółek handlowych spółek kapitałowych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

Autorzy fragmentu:

RozdziałI
ZAŁOŻENIE I REJESTRACJA PSA

→ W rozdziale I Poradnika omówione zostały zasady i etapy rejestracji PSA.

→ Wyszczególnione wymogi formalne, którym powinna odpowiadać umowa PSA, zostały wyjaśnione w sposób zwięzły i przystępny, z odniesieniem do praktycznych przykładów.

→ Opisany proces zawarcia umowy PSA uwzględnia nie tylko dopuszczalne formy jej zawarcia, tj. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, jak też przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, lecz również konsekwencje wynikające z wyboru pierwszej lub drugiej formy rejestracji PSA.

→ Ponadto w rozdziale zostało przybliżone pojęcie prostej spółki akcyjnej w organizacji, a także w sposób szczegółowy omówiona została procedura rejestracji PSA w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX