Rogalski Maciej (red.), Prawo telekomunikacyjne

Monografie
Opublikowano: LEX 2011
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Prawo telekomunikacyjne

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Przedmiotem opracowania są podstawowe pojęcia, zasady, konstrukcje i instytucje z zakresu prawa telekomunikacyjnego oraz problemy prawne powstające w procesie ich stosowania. Zagadnienia są przedstawiane nie tylko w ujęciu dogmatycznym, ale przede wszystkim praktycznym. Praca przedstawia funkcjonowanie w praktyce konkretnych instytucji i rozwiązań związanych z rynkiem telekomunikacyjnym. W książce w bardzo szerokim zakresie są omówione regulacje prawa wspólnotowego związane z działalnością rynku telekomunikacyjnego.

Przyjęty zakres zagadnień i układ ksiązki odpowiada schematyce przyjętej w ustawie - Prawo telekomunikacyjne. Książka nie stanowi jednak wyłącznie analizy dogmatycznoprawnej obowiązujących przepisów prawnych ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz aktów prawnych dotyczących rynku telekomunikacyjnego, ale zawiera także analizy o charakterze ekonomicznym i technologicznym. Nie jest bowiem możliwe poznanie zagadnień dotyczących regulacji rynku telekomunikacyjnego bez znajomości podstawowych mechanizmów o charakterze ekonomicznym i technologicznym, które są ściśle związane z instytucjami dotyczącymi tego rynku, a opisanymi w przepisach prawa.

W książce wyjaśnione zostały podstawowe pojęcia z zakresu regulacji sektorowej (rozdział I) oraz polityki regulacyjnej (rozdział II). W sposób szczegółowy są przedstawione źródła prawa telekomunikacyjnego (rozdział III). W dalszej części książki są omówione kwestie regulowania rynku telekomunikacyjnego (rozdział IV), dostępu telekomunikacyjnego (rozdział V) oraz regulacji sieci nowych generacji (rozdział VI). Kolejna część pracy dotyczy zagadnień związanych z ustalaniem cen i kosztów. Omówione są zagadnienia rachunkowości regulacyjnej (rozdział VII), ustalania cen usług telekomunikacyjnych (rozdział VIII) oraz strategii regulacyjnej (rozdział IX). Następna część pracy poświęcona jest świadczeniu usług telekomunikacyjnych (rozdział X) oraz usługi powszechnej (rozdział XI). W pracy omówione są także kwestie dotyczące gospodarowania częstotliwościami i numeracją (rozdział XII) oraz infrastrukturą telekomunikacyjną, urządzeniami telekomunikacyjnymi i urządzeniami radiowymi (rozdział XIII). Wreszcie przedstawione są zagadnienia dotyczące: tajemnicy telekomunikacyjnej i ochrony danych osobowych (rozdział XIV), obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (rozdział XV), przepisów karnych i kar pieniężnych (rozdział XVI) oraz administracji łączności i postępowania kontrolnego (rozdział XVII).

Autorzy fragmentu:

RozdziałI
POJĘCIE I ZAKRES REGULACJI SEKTOROWEJ

1.Pojęcie

Maciej Rogalski, Dorota Gałecka

1. Regulacja gospodarcza stanowi szczególną funkcję interwencji państwa w gospodarkę rynkową, której podstawowym celem jest zastąpienie mechanizmów rynku i konkurencji w tych obszarach działalności gospodarczej, w której mechanizmy te nie istnieją, a zwłaszcza w sieciowych sektorach użyteczności publicznej. Funkcja regulacji gospodarczej jest rozumiana jako zbiór norm prawnych oraz zindywidualizowanych aktów ich stosowania i egzekwowania, które ograniczają wolność gospodarczą przedsiębiorców działających w sektorach infrastrukturalnych, np. telekomunikacji .

Genezę regulacji wiąże się zwykle z rozwojem nowych dziedzin działalności gospodarczej powstałych na przełomie XIX i XX wieku. Nowe wówczas sektory gospodarki, tj. kolej, łączność (telekomunikacja i poczta), budowa i eksploatacja dróg i autostrad, energetyka i lotnictwo, zrodziły potrzebę powołania organów państwa odpowiedzialnych za reglamentację dopuszczania i wykonywania działalności gospodarczej w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX