Fischer Bogdan (red.), Pązik Adam (red.), Świerczyński Marek (red.), Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii 3

Monografie
Opublikowano: WKP 2023
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii 3

Autorzy fragmentu:

Wprowadzenie

Już po raz trzeci mamy zaszczyt oddać do rąk czytelników opracowanie Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii. Jest to kontynuacja serii, której dwie pierwsze części ukazały się odpowiednio w 2021 i 2022 r. Analogicznie jak w przypadku wcześniejszych tomów, także niniejsza monografia stanowi pokłosie kolejnej edycji cyklicznej Konferencji „Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania”, a dokładnie jej czwartej odsłony. Została ona zorganizowana w formie zdalnej w dniach 21 i 22.10.2022 r. w Krakowie przez Zespół Badawczy „Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w Nowych Technologiach” Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Akademię Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie w 2023 r. zmienił nazwę na Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie). Artykuły składające się na niniejszą publikację stanowią efekt badań prowadzonych przez prelegentów, którzy wzięli udział we wspomnianym wydarzeniu, wybitnych badaczy reprezentujących różne dziedziny prawa. Cechą charakterystyczną czwartej edycji konferencji był udział w niej znamienitych przedstawicieli sądownictwa (sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych), którzy odnosili się do zagadnień istotnych z punktu widzenia aktualnej praktyki orzeczniczej.

Podczas drugiej edycji konferencji, która miała miejsce w 2020 r., jeden z jej uczestników zaprezentował pogląd, iż prawnicy muszą zacząć się zajmować nowymi technologiami albo „wyginą jak dinozaury”. Redaktorzy niniejszego opracowania nie podzielają w całości radykalizmu tego wniosku, lecz zgadzają się z zawartą w nim tezą, iż prawnicy nie mogą lekceważyć skutków praktycznych skokowego rozwoju nowych technologii, którego jesteśmy świadkami. Niniejsza publikacja, odnosząca się w przeważającej mierze do aktualnych problemów prawnych związanych z posługiwaniem się nowymi technologiami i sztuczną inteligencją (występujących zarówno w prawie administracyjnym, ochronie danych osobowych, prawie własności intelektualnej oraz prawie gospodarczym, jak i w naukach nieprawniczych), niewątpliwie pozwoli czytelnikom na to, aby pozostali na bieżąco w zakresie prawnej problematyki nowych technologii. Walorem opracowania jest niewątpliwie także to, że uwzględnia odniesienia do najbardziej aktualnych dokumentów dotyczących sztucznej inteligencji, przede wszystkim do treści kompromisu osiągniętego przez Parlament Europejski i Radę w zakresie Aktu o Sztucznej Inteligencji (w tym zakresie odsyłamy przede wszystkim do opracowania autorstwa dr. Dominika Lubasza).

Dr hab. Bogdan Fischer, prof. UKEN

Dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW

Dr Adam Pązik

W dotychczasowych edycjach Konferencji „Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania” w latach 2020–2022 brali udział m.in. (poniższe wyliczenie obejmuje wyłącznie imiona i nazwiska, bez tytułów naukowych i afiliacji, które z czasem ulegają zmianie):

Bałos Iga

Bar Gabriela

Bernhardt Wilfried

Bieda Roman

Cichinell Alessio

Czaplicki Kamil

Długosz Zbigniew

Du Vall Paweł

Dziedzic Karolina

Dziedzic Magdalena

Fajgielski Paweł

Fischer Bogdan

Flaga-Gieruszyńska Kinga

Frankowska Agata

Ganczar Małgorzata

Gołaczyński Jacek

Górski Marcin

Greser Jarosław

Grębowiec Małgorzata

Gryszczyńska Agnieszka

Hajos-Iwańska Agnieszka

Jagielski Mariusz

Jankowska-Augustyn Marlena

Jasińska Katarzyna

Jokubauskas Remigijus

Jóźwiak Rafał

Juszka Kazimiera

Kofinis Stergios

Komziuk Leonid

Kowalczewska Kaja

Kozieł Grzegorz

Kozłowski Marek

Krawiec Grzegorz

Kunc-Urbańczyk Karina

Lai Luigi

Loutocký Pavel

Lubasz Dominik

Lupa-Wójcik Iwona

Maciejewska Klaudia

Majewski Jarosław

Mazgaj Marcin

Mednis Arwid

Menszig-Wiese Katarzyna

Michalak Arkadiusz

Nerka Arleta

Ogonowska Agnieszka

Okoń Zbigniew

Ożegalska-Trybalska Justyna

Palanco Alexandre

Pązik Adam

Pietrasz Piotr

Pinkalski Zbigniew

Piskorz-Ryń Agnieszka

Płocha Ewa

Podda Gianluca

Podolska Anna

Podrecki Paweł

Poszwinski Chrystian

Rąb Łukasz

Rodzik Piotr

Rojszczak Marcin

Rożnowska Maria

Sadłowski Andrzej

Sakowska-Baryła Marlena

Sibiga Grzegorz

Sieńczyło-Chlabicz Joanna

Skubis Ida

Sobkowicz Antoni

Stanisławska-Kloc Sybilla

Stępień Marcin Jan

Szpor Grażyna

Szostek Dariusz

Szpyt Kamil

Świerczyński Marek

Świtała Krzysztof

Tack Carlo

Traple Elżbieta

Wałachowska Monika

Weber-Elżanowska Anne Marie

Widła Bohdan

Wielec Marcin

Wiewiórowski Wojciech

Więckowska Marlena

Więckowski Zbigniew

Zakrzewski Piotr

Zeller Edith

Zoll Fryderyk

Żarnowiec Łukasz

Bogdan Fischer [ORCID 0000-0002-1893-5870] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego, Cywilnego i Gospodarki Cyfrowej; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do jego zainteresowań naukowych zaliczyć należy: prawo gospodarcze publiczne, prawo administracyjne, prawo informacyjne w tym ochrona danych osobowych i innych tajemnic prawnie chronionych, prawo własności intelektualnej, prawo mediów oraz prawo gospodarki cyfrowej/nowych technologii.

Marek Świerczyński [ORCID: 0000-0002-4079-0487] – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adwokat; konsultant Rady Europy w zakresie dowodów elektronicznych i cyfryzacji sądownictwa; autor i współautor publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, prawa farmaceutycznego oraz prawa prywatnego międzynarodowego.

Adam Pązik [ORCID: 0000-0002-9297-6996] – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Autor fragmentu:

CZĘŚĆI
Wykorzystanie nowych technologii w postępowaniach sądowych, administracji publicznej i samorządzie terytorialnym

Wpływ uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.12.2021 r., I FPS 2/21, na dokonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym oraz podatkowym

1. Celem artykułu jest zaprezentowanie wpływu i oddziaływania uchwały NSA z 6.12.2021 r., I FPS 2/21 , dotyczącej wykładni przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na przebieg postępowania administracyjnego uregulowanego w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz postępowania podatkowego uregulowanego w Ordynacji podatkowej, a konkretnie na czynności w postaci podpisywania pism doręczanych drogą elektroniczną przez organy administracyjne oraz podpisywania podań wnoszonych drogą elektroniczną do tych organów.

2. W tezie przedmiotowej uchwały NSA wskazano, że zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 12b § 1 i art. 46 § 2a i 2b p.p.s.a. , skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Z uzasadnienia przedmiotowej uchwały wynika,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX