Fischer Bogdan (red.), Pązik Adam (red.), Świerczyński Marek (red.), Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii 2

Monografie
Opublikowano: WKP 2022
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii 2

Autorzy fragmentu:

WPROWADZENIE

Mamy zaszczyt oddać do Państwa rąk drugą edycję monografii Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii. Stanowi ona kontynuację opracowania wydanego (również nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska) w 2021 r. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku pierwszej części, niniejsza publikacja stanowi pokłosie konferencji „Nowe technologie i sztuczna inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania”, która jest organizowana cyklicznie przez Zespół Badawczy „Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w Nowych Technologiach” Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy oraz Akademię Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prezentowana Państwu monografia została przygotowana przez uczestników III edycji tego cyklu, zorganizowanej w formie zdalnej w dniach 22 i 23 października 2021 r., pod patronatem Urzędu Patentowego RP, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego, czasopisma „International Review of Law, Computers & Technology”, a także wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. Cechą wyróżniającą ostatnią edycję konferencji był udział zagranicznych gości – ekspertów Rady Europy w dziedzinie informatyzacji postępowań sądowych, pochodzących z Austrii, Czech, Francji, Grecji, Litwy i Niemiec. Goście ci przedstawili w niezwykle ciekawy sposób postępy w informatyzacji postępowań sądowych w ich krajach, które mogą stanowić inspirację dla wprowadzania zmian w polskim systemie prawnym. Ten aspekt międzynarodowego charakteru konferencji o nowych technologiach i sztucznej inteligencji zaowocował trzema rozdziałami w języku angielskim, które dotyczą wzmiankowanych wyżej problemów informatyzacji postępowań sądowych.

Podobnie jak w przypadku książki wydanej w 2021 r., niewątpliwym walorem niniejszego opracowania jest zróżnicowanie tematyczne. Znajdują się w nim wypowiedzi dotyczące zarówno zagadnień materialnoprawnych, jak i procesowych, z dziedziny prawa administracyjnego, cywilnego i międzynarodowego. Znakomitym uzupełnieniem tej tematyki są rozdziały dotyczące zagadnień z pogranicza prawa i etyki, jak również te odnoszące się do innych nauk, w szczególności medycyny, na którą akcent został postawiony w tym roku.

Redaktorzy opracowania liczą na to, że wydanie to, podobnie jak zeszłoroczne, zostanie życzliwie przyjęte przez Czytelników, a cykl dotyczący problematyki prawnej sztucznej inteligencji i nowych technologii będzie kontynuowany. Życzymy Państwu udanej lektury!

dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP

dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW

dr Adam Pązik

Autor fragmentu:

CzęśćI
INFORMATYZACJA POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH – PERSPEKTYWA POLSKA I INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH

INFORMATYZACJA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W POLSCE. WNIOSKI DE LEGE LATA

Abstrakt: Informatyzacja postępowania cywilnego dotyczy: wnoszenia pism procesowych, dokonywania czynności sądowych, w tym doręczeń, utrwalania przebiegu posiedzenia jawnego, orzeczeń elektronicznych, przeprowadzania dowodów elektronicznych oraz postępowań odrębnych, na przykład elektroniczne postępowanie upominawcze, elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe i postępowanie rejestrowe o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Można zauważyć, że przepisy szczególne zawierają pewne odrębności, co wynika ze specyfiki i celu danego postępowania, ale mimo to powielają ogólny model zawarty dla postępowania rozpoznawczego (forma orzeczeń, doręczenia elektroniczne, składanie pism procesowych). Należy rozważyć wykorzystanie rozwiązań przewidzianych na czas pandemii COVID-19, w szczególności aby zmienić art. 151 § 2 k.p.c. i ukształtować posiedzenie zdalne na wzór art. 15zzs2 u.COVID-19 lub pozostawić doręczenia przez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych pism sądowych pełnomocnikom zawodowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX