Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2009
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Prawo naprawcze przedsiębiorcy

Autor fragmentu:

Wstęp

Prawo naprawcze przedsiębiorcy zostało uregulowane w ustawie z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535). Jest to nowa instytucja w naszym porządku prawnym, wzorowana na modelach procedur restrukturyzacyjnych przyjętych w innych krajach. Kształt przepisów o postępowaniu naprawczym doznał istotnej korekty, dokonanej ustawą z 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W perspektywie czasu postępowanie naprawcze, w szczególności wobec treści ostatnich zmian, może stać się ważnym instrumentem służącym oddłużeniu i restrukturyzacji przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością. Ponieważ materia postępowania naprawczego jest bardzo złożona, niewątpliwie wymaga pogłębionych analiz. Dotyczy to zarówno aspektów prawnych, którym poświęcona jest ta publikacja, jak i aspektów ekonomicznych.

Od 2003 roku problematyka postępowania naprawczego w Polsce doczekała się wielu opracowań przedstawicieli nauki i praktyki prawa. Niniejsza publikacja stara się uwzględnić cały dotychczasowy dorobek piśmiennictwa. Postępowania naprawczego nie można traktować jako kontynuacji prawa układowego z 1934 r. W niniejszym opracowaniu uwzględniono jednak dorobek piśmiennictwa i judykatury wypracowany m.in. na tle Prawa o postępowaniu układowem z 1934 r. w takim zakresie, w jakim wypowiedziane wcześniej poglądy zachowują swoją aktualność i mogą służyć pomocą przy wykładni nowych przepisów. Należy przypomnieć, iż regulacja postępowania naprawczego nie jest samodzielna i ustawodawca w wielu miejscach odsyła do przepisów prawa upadłościowego. Z kolei ustawa - Prawo upadłościowe i naprawcze wielokrotnie powiela wcześniejsze wzorce. Ponadto nie ma potrzeby izolowania nowej konstrukcji prawa naprawczego od dotychczasowych rozważań poświęconych podobnym instytucjom prawnym. W monografii uwzględniono również niezbędne orzecznictwo sądowe poświęcone zagadnieniom prawa upadłościowego i naprawczego.

W celach prawnoporównawczych, niekiedy pomocnych przy wyciąganiu wniosków de lege ferenda, odwołano się także do wybranych rozwiązań prawnych przyjętych w obcych systemach prawnych.

Instytucja prawa naprawczego została przedstawiona w opracowaniu w stosunkowo szerokim kontekście prawnym. Wiele problemów praktycznych powstaje bowiem na styku różnych konstrukcji prawnych.

Zastrzec należy, iż rzeczywista treść wielu przepisów prawa formułowana jest dopiero w procesie ich stosowania, a w literaturze dotyczącej postępowania naprawczego ujawniły się liczne rozbieżności co do pewnych uregulowań ustawy. Dlatego praktyka stosowania prawa, której postępowanie naprawcze ma służyć, może dokonać korekt i uzupełnień co do niektórych wypowiadanych tu poglądów.

Autor fragmentu:

RozdziałI
Zagadnienia wstępne prawa naprawczego

1.Wprowadzenie prawa naprawczego dla przedsiębiorcy do polskiego systemu prawnego

Prawo naprawcze dla przedsiębiorcy uregulowane w ustawie z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535) nawiązuje do XX-wiecznych pierwowzorów anglosaskich. W prawie USA - rozdziale 11 United States Bankruptcy Code (USBC)- a także Anglii i Walii wprowadzono procedury pozasądowych postępowań z udziałem wierzycieli w celu sanowania przedsiębiorstwa dłużnika. Z czasem własne prawo naprawcze przyjęły także inne ustawodawstwa . Wyrażony w piśmiennictwie polskim pogląd, iż genezy postępowania naprawczego należałoby szukać już w starożytności, wydaje się być zbyt śmiały . W literaturze obcej uważa się, że np. pokrewna w stosunku do polskiego prawa naprawczego instytucja company voluntary arrangements (CVA), uregulowana w Insolvency Act 1986(IA) miała swój zalążek w Companies Consolidation Act 1908, który nawiązywał do jeszcze wcześniejszych, aczkolwiek nie tak odległych, źródeł .

Można wyrazić opinię, iż polski ustawodawca, wprowadzając prawo naprawcze do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?