Kuczyńska Hanna, Mierzwińska-Lorencka Joanna, Prawo karne procesowe. Kazusy dla aplikantów

Monografie
Opublikowano: WK 2015
Rodzaj:  podręcznik
Autorzy monografii:

Prawo karne procesowe. Kazusy dla aplikantów

Autorzy fragmentu:

Przedmowa

Prezentowany Czytelnikom zbiór kazusów z prawa karnego procesowego zawiera omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z przebiegiem postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądami I i II instancji, postępowań nadzwyczajnych i szczególnych, a także postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych na gruncie znowelizowanych przepisów kodeksu postępowania karnego, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 r. W zbiorze uwzględniono zarówno dotychczas obowiązujące przepisy, jak i wiele nowych regulacji wprowadzonych ustawami z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1247 z późn. zm.) oraz z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396).

Niniejsze opracowanie jest skierowane przede wszystkim do aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikantów korporacji prawniczych przygotowujących się do egzaminów końcowych, doktorantów, a także studentów wyższych lat studiów prawniczych. Autorki mają nadzieję, że zbiór będzie także źródłem wiedzy dla prawników praktyków.

Istotnym walorem publikacji jest wykorzystanie i przedstawienie prawdziwych stanów faktycznych, opartych na orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych, uwzględniających jednocześnie wspomniane zmiany. Kazusy charakteryzują się różnym stopniem trudności, przy czym w większości poziom ten odpowiada wymaganiom stawianym w trakcie egzaminów sędziowskich czy adwokackich. Prezentowane w kazusach stany faktyczne zawierają rozwiązania, które znajdują oparcie w bogatym orzecznictwie Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, poglądach doktryny, a także orzecznictwie organów międzynarodowych.

Autorki pragną podkreślić, że zaprezentowane przy poszczególnych kazusach rozwiązania nie powinny być traktowane w sposób arbitralny. Wiele proponowanych rozstrzygnięć może stanowić inspirację do poszukiwania własnego stanowiska. Praktyka stosowania prawa dowodzi bowiem, że nie każde rozstrzygnięcie zgadza się z poglądami doktryny czy wypracowanym orzecznictwem.

Warszawa, październik 2015 r.

Hanna Kuczyńska

Joanna Mierzwińska-Lorencka

Autorzy fragmentu:

DziałI
PRZEPISY WSTĘPNE 

Kazus 1

Stan faktyczny

Kazimierz B. nie był lubianym sąsiadem. Gdy tylko po godz. 22.00 ktoś słuchał głośno muzyki albo w inny sposób naruszał ciszę nocą, od razu dzwonił po straż miejską. Gdy przyjeżdżał patrol straży, Kazimierz B. wskazywał winnego i składał obszerne zeznania. Pewnego dnia, kiedy rano szedł do samochodu stojącego na parkingu przed blokiem, okazało się, że samochód jest cały porysowany, ma wgnieciony błotnik i wybite boczne okno. Kazimierz B. natychmiast udał się na komisariat policji i złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Ponieważ, jak został pouczony, przestępstwo określone w art. 288 § 1 k.k. ścigane jest na wniosek, złożył stosowny wniosek na mocy art. 288 § 4k.k., domagając się ścigania nieznanych mu sprawców zniszczenia mienia. Podczas okazania przedstawiono mu Dominika D. Kazimierz B. wskazał, że go zna, ale jednocześnie nie rozpoznał w nim osoby, która była sprawcą zniszczenia samochodu. Ostatecznie w sprawie wniesiono akt oskarżenia przeciwko trzem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX