Kurowski Krzysztof, Zgoliński Igor, Prawo karne. Prawo karne skarbowe. Kazusy z rozwiązaniami

Monografie
Opublikowano: WK 2016
Rodzaj:  podręcznik
Autorzy monografii:

Prawo karne. Prawo karne skarbowe. Kazusy z rozwiązaniami

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Przychylny odbiór ze strony Czytelników książki Prawo karne. Kazusy zrozwiązaniami, która ukazała się w 2012 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer S.A., skłonił nas do podjęcia kolejnego, większego wyzwania i przygotowania niniejszej publikacji. Bezpośredni wpływ na konieczność wydania konsekutywnego opracowania miał też sam ustawodawca, albowiem w międzyczasie w sposób istotny, a miejscami wręcz diametralny, zmodyfikował zarówno normy prawa karnego, jak i prawa karnego procesowego. W tych właśnie realiach powstał zamysł wydania Kazusów z zakresu możliwie najszerzej pojętego prawa karnego na podstawie aktualnie obowiązującego stanu prawnego.

Książka niniejsza uwzględnia m.in. zmiany obowiązująceod dnia 1 lipca 2015 r., wprowadzone ustawami z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247 z późn. zm.) oraz z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396), od dnia 1 marca 2016 r., wprowadzone ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz. U. poz. 189), aponadto od dnia 15 kwietnia 2016 r., wprowadzone ustawami z 11 marca 2016 r.: o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 437) i o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 428).

Obecne opracowanie Kazusów zostało jednak nie tylko zaktualizowane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, lecz także znacząco rozszerzone o dalszą analizę norm prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem norm prawa karnego skarbowego. Tam, gdzie było to konieczne, poczynione zostały też odpowiednie uwagi w zakresie stosowania norm prawa karnego procesowego. W efekcie powstała więc zupełnie nowa pozycja wydawnicza, opracowana na płaszczyźnie zmienionego (kilkukrotnie i niezwykle obszernie) stanu prawnego.

Do rąk Czytelników oddajemy zatem aktualne kompendium wiedzy praktycznej oraz teoretycznej. Przedstawia ono główne zasady stosowania przepisów karnych do momentu wydania wyroku przez sąd. Pozwala tym samym na przeanalizowanie pewnych schematów działania prawa w zaimprowizowanych okolicznościach, przez co wdraża do samodzielnego, swobodnego posługiwania się przepisami prawa karnego. Odnosi się przy tym do najbardziej relewantnych kwestii, które postrzegane bywają odmiennie, zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze. Z uwagi na swoje stricte praktyczne ukierunkowanie zawiera także wzory różnych odmian wyroków sądów powszechnych, zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji.

Trzeba zauważyć, że praktyczne korzystanie z norm prawa karnego jest procesem dość skomplikowanym i potrafi niekiedy przysporzyć problemów nawet prawnikom z wieloletnim doświadczeniem. Szczególnie duże trudności sprawia jednak studentom prawa i absolwentom tego kierunku, a zatem osobom, których umiejętności będą weryfikowane na każdym etapie dalszego rozwoju zawodowego. Znajomość zasad działania organów państwowych stosujących prawo jest wszakże dla każdego prawnika najistotniejsza. Niniejsze opracowanie powstało po to, by przyczynić się do lepszego poznania i rozumienia norm sensu largo prawa karnego. Będzie zatem przydatne zwłaszcza aplikantom zawodów prawniczych, lecz także absolwentom studiów prawniczych przygotowującym się do egzaminów na aplikacje oraz studentom poszukującym pogłębionej wiedzy.

Należy jednak podkreślić, że niniejsza publikacja nie aspiruje do autorytatywnego rozstrzygania poszczególnych zagadnień. Poglądy prawne dotyczące tych samych stanów faktycznych mogą się bowiem znacznie różnić. W praktyce każdy jurysta – adwokat, radca prawny, sędzia czy prokurator – musi dokonywać własnych wyborów, niekiedy podyktowanych niuansami w interpretacji. Można więc mniemać, że zaproponowane rozwiązania i schematy stosowania przepisów prawa będą budziły dalsze dyskusje, a nawet spory, co jednak wpłynie wyłącznie pozytywnie na końcowy efekt procesu edukacyjnego. Temu zaś zwłaszcza służyć ma niniejsza książka. Wypada zatem wyrazić nadzieję, że przystępne wyjaśnienia, które są w niej zawarte, przyczynią się do lepszego zrozumienia i stosowania przepisów z zakresu szeroko pojętego prawa karnego.

Autorzy

Autorzy fragmentu:

Kazus1
Przestępstwo kradzieży, fałszowania środków płatniczych, problematyka wymiaru kary oraz zasądzenia odszkodowania z urzędu

Jan K. w dniu 1 lipca 2015 r. z otwartego samochodu osobowego, zaparkowanego w B. przy ul. M., należącego do nieustalonej osoby, ukradł 100 banknotów o nominale 100 zł każdy.

Po dokładnym obejrzeniu banknotów w miejscu swojego zamieszkania zorientował się, że wszystkie są podrobione. Postanowił pozbyć się ich w ten sposób, że 2 lipca 2015 r. zakupił za nie w sklepie RTV w B. telewizor marki Samsung o wartości 3500 zł. Resztę sfałszowanych pieniędzy przekazał w dniu 14 sierpnia 2015 r. dyrektorowi Domu Dziecka w B. w postaci darowizny na cele charytatywne.

Obdarowany dyrektor po przyjęciu gotówki i dokładnym obejrzeniu banknotów stwierdził, że są one podrobione. W związku z tym o fakcie podejrzenia popełnienia przestępstwa zawiadomił miejscowo właściwą Komendę Miejską Policji w B., która niezwłocznie wszczęła w tej sprawie dochodzenie.

W toku postępowania ustalono wszystkie okoliczności faktyczne sprawy. W szczególności ujawniono, że papier, z którego wykonano falsyfikaty banknotów,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX