Błoński Michał, Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Monografie
Opublikowano: LEX 2014
Rodzaj:  podręcznik
Autor monografii:

Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Autor fragmentu:

PRZEDMOWA

Niniejsze opracowanie zawiera zbiór 175 kazusów z zakresu prawa karnego materialnego, zarówno z kodeksu karnego, jak i innych ustaw, w których znajdują się przepisy karne penalizujące określone zachowania (m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii czy kodeksu karnego skarbowego). Zostało ono przygotowane przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa, a także osób, które ubiegają się o status aplikanta zawodów prawniczych, jak i samych aplikantów.

Układ kazusów uwzględnia systematykę kodeksu karnego, dlatego dokonano podziału na kazusy z zakresu części ogólnej oraz części szczególnej kodeksu karnego. W ramach wyodrębnionych części kazusy zostały z kolei ułożone zgodnie z poszczególnymi rozdziałami kodeksu karnego. Celem wskazanej systematyki miało być ułatwienie nauki prawa karnego materialnego i poznawanie określonych instytucji z uwzględnieniem konkretnych stanów faktycznych, co powinno pozwolić na zrozumienie zastosowania przepisów w praktyce i ich znaczenia dla rozwiązywania pojawiających się problemów prawnych.

Głównym celem takiego doboru kazusów oraz obszerności ich odpowiedzi było stworzenie Czytelnikom możliwości zapoznania się z wszystkimi istotnymi zagadnieniami prawa karnego materialnego. Ważne było jednak także i to, aby niniejsze opracowanie stanowiło źródło informacji nie tylko dla potrzeb konkretnych stanów faktycznych, ale przede wszystkim, aby pozwalało na uzyskanie wiedzy, która będzie przydatna w stosowaniu prawa karnego także w innych podobnych czy nawet odmiennych stanach faktycznych. Z oczywistych względów więcej uwagi poświęcono regulacjom najistotniejszym z punktu widzenia nauki i praktyki prawa, ograniczając jednocześnie czy wręcz pomijając te instytucje, które w praktyce nie mają niemal żadnego zastosowania.

Przy konstruowaniu kazusów i odpowiedzi do nich wykorzystano bogaty dorobek judykatury, prezentując niekiedy także stanowiska konkurencyjne, co miało na celu wzmocnienie waloru edukacyjnego opracowania. Akcentując praktyczny wymiar kazusów, w ograniczonym zakresie odwołano się do dorobku doktryny.

W opracowaniu skoncentrowano się przede wszystkim na zagadnieniach materialnoprawnych, jednak w celu przybliżenia Czytelnikom praktycznego zastosowania analizowanych zagadnień uwzględniono także aspekty procesowe, w tym zwłaszcza przy konstruowaniu zarzutów odwoławczych, stanowiących następstwo uchybień o charakterze materialnym, jak i procesowym.

Praktyczne podejście do zaprezentowanych zagadnień ma skłonić do sprawdzenia i pogłębienia wiedzy prawniczej w oparciu o zaprezentowaną publikację i przygotować przyszłych adeptów sztuki prawniczej do wykonywania trudnego, ale niezwykle ciekawego i odpowiedzialnego zawodu sędziego, prokuratora czy adwokata.

Autor fragmentu:

CZĘŚĆOGÓLNA
KODEKSU KARNEGO

RozdziałI
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

Kazus 1

Sławomir M. został oskarżony o to, że w okresie od maja 2009 r. do września 2011 r. w miejscowości T. znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną Elwirą M. w ten sposób, że używał wobec niej słów wulgarnych, powszechnie uznawanych za obelżywe, groził pobiciem, zabiciem, popychał, szarpał za ubranie, ściskał ręce i szyję, dusił, zakładał na szyję sznurki, grożąc powieszeniem, nadto w dniu 4 września 2011 r. usiłował ją udusić przy pomocy żyłki budowlanej, w wyniku czego doznała ona obrzęku żuchwy prawostronnie, podbiegnięć krwawych i otarć obu kończyn górnych, które to obrażenia ciała stały się przyczyną naruszenia czynności narządu ciała na okres poniżej dni siedmiu, tj. o czyn z art. 207 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w T. z dnia 10 marca 2013 r. postępowanie karne zostało umorzone na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2k.k. W uzasadnieniu decyzji sąd wskazał na dotychczasową niekaralność Sławomira M., jego dobrą opinię,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX