Nowak Tomasz D. (red.), Stanisławiszyn Piotr (red.), Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian

Monografie
Opublikowano: LEX 2014
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian

Autor fragmentu:

Przedmowa

Zapoczątkowane w 2009 r. przez Zakład Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Izbą Celną w Opolu oraz Stowarzyszeniem Prawa Finansowego "Aureus" konferencje naukowe poświęcone prawu celnemu i podatkowi akcyzowemu najpierw jako konferencje o zasięgu lokalnym, a następnie ogólnopolskim na stałe wpisały się (mamy taką skromną nadzieję) w kalendarz spotkań różnych środowisk związanych z tymi dwoma dziedzinami prawa finansowego. Tematyka konferencji jest bowiem tak obszerna i różnorodna, że stała się (co dało poniekąd asumpt do jej organizacji) miejscem możliwie szerokiej dyskusji nad istniejącymi problemami związanymi z podatkiem akcyzowym i prawem celnym.

Oddana do rąk Czytelników publikacja jest efektem Ogólnopolskiej VI Opolskiej Konferencji Podatkowej "Prawo celne i podatek akcyzowy - kierunki przeobrażeń i zmian", która odbyła się Izbicku koło Opola w dniach 11-12 kwietnia 2012 r. Podobnie jak zróżnicowane były podmioty współorganizujące konferencję, tak różne było też grono jej uczestników. W Izbicku po raz kolejny spotkali się bowiem przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktycy, w tym reprezentanci organów podatkowych związani na co dzień z obrotem towarowym z krajami spoza UE oraz podatkiem akcyzowym. Równie licznie było reprezentowane środowisko doradców podatkowych oraz sędziów sądów administracyjnych.

Zebrane w niniejszej pozycji dwadzieścia pięć artykułów, powstałych na podstawie wygłoszonych referatów, podzielone zostało na dwie części odzwierciedlające bloki tematyczne konferencji. Pierwszy z nich dotyczy podatku akcyzowego, drugi natomiast odnosi się do prawa celnego. Unormowania te, pomimo ich dostrzegalnej autonomii w stosunku do innych dziedzin prawa, nie funkcjonują jednak w całkowitym od nich oderwaniu. Organizatorzy konferencji w Izbicku podjęli z tego powodu starania, aby przedmiotem naukowej refleksji Autorów obok dwóch dominujących nurtów stały się też zagadnienia sporne z innych dziedzin prawa powiązanych jednak z prawem celnym i podatkiem akcyzowym. Czytelnicy mogą dzięki temu zapoznać się z problematyką postępowania egzekucyjnego w wypadku egzekucji z nieruchomości dokonywanej przez dyrektora izby celnej (R. Kujawiński), problematyką własności intelektualnej przy procedurze tranzytu (A. Drzewiecki) czy kwestią poboru opłaty paliwowej, która - przynajmniej w ocenie Autora - pozostaje w istocie kolejną formą opodatkowania podmiotów dokonujących obrotu paliwami (K. Lasiński-Sulecki).

Wyrażamy przekonanie, że publikacja stanowić będzie odpowiedź, a przynajmniej próbę takiej odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości, które zostały sformułowane w czasie Ogólnopolskiej VI Opolskiej Konferencji Podatkowej i które rodzą się także - co do tego nie ma wątpliwości - w praktyce codziennego stosowana przepisów prawa celnego i podatkowego. Nasze przekonanie jest tym mocniejsze, iż Autorzy nie uciekają w swoich rozważaniach przed trudnymi zagadnieniami, postulując i formułując wnioski de lege lata i de lege ferenda, a ich poglądy są często rozbieżne, co wynika z różnych perspektyw i spojrzenia na podobne albo wręcz te same instytucje i zagadnienia. Uważamy, że jest to sama w sobie "wartość dodana" i wymierny skutek konferencji, co jednocześnie utwierdza nas w przekonaniu, iż wiele elementów i zagadnień wymaga opracowania i analizy oraz zapewne dyskursu na kolejnych spotkaniach.

Autorzy artykułów razem z redaktorami serdecznie dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły się do przygotowania niniejszej publikacji. Jej obecność w naukowym dyskursie może bowiem przyczynić się do podniesienia poziomu stosowania prawa celnego i podatku akcyzowego oraz - mamy taką nadzieję - także jego stanowienia.

Tomasz Nowak

dr Piotr Stanisławiszyn

Opole, luty 2014 r.

Autor fragmentu:

CzęśćI
Prawo podatkowe

Wyrok karny jako przesłanka wznowienia postępowania podatkowego

Wprowadzenie

Artykuł 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) ustanawia zasadę trwałości ostatecznych decyzji podatkowych. Reguła ta służy ochronie istniejącego porządku prawnego, stwarzając gwarancje pewności i realności konkretyzacji praw i obowiązków w sferze prawa podatkowego. Decyzjami ostatecznymi są decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym, a zatem są to decyzje wydane w postępowaniu w drugiej instancji, kończące postępowanie odwoławcze, oraz decyzje wydane w pierwszej instancji w przypadku, gdy w ustawowym terminie nie zostało od nich wniesione odwołanie (lub gdy strona uchybiła terminowi i nie został on przywrócony), a także decyzje, w stosunku do których organ stwierdził niedopuszczalność odwołania.

Stabilność wymienionych decyzji nie oznacza jednocześnie bezwzględnej niemożliwości ich wzruszenia. Kontrola prawidłowości decyzji ostatecznych odbywa się w ramach postępowania nadzwyczajnego, a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX