Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Prawo autorskie. Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Od pewnego czasu orzecznictwo TSUE w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej zaczęło ogrywać coraz większą rolę w praktyce, jak i w literaturze przedmiotu. Począwszy od 1995 r. rozpatrzono blisko 100 pytań prejudycjalnych w odniesieniu do samego prawa autorskiego , z czego ponad połowa pytań została skierowana po 2014 r. Niemniej aktywny pozostaje również sam prawodawca unijny, który konsekwentnie rozszerza zakres harmonizacji o kolejne konstrukcje prawa własności intelektualnej. Stąd też inspiracją dla niniejszego opracowania stało się rosnące zapotrzebowanie na analityczne zebranie i skomentowanie w jednym miejscu przynajmniej niektórych wyroków TSUE, które do dziś zachowują aktualność i wpływają na najnowsze orzecznictwo w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej.

Komentarz został podzielony na dwie części. Pierwsza stanowi skrótowe wprowadzenie do tematyki rozwoju orzecznictwa TSUE, podstawowych sposobów argumentacji, z jakimi spotkać się można w jego uzasadnieniach oraz metodach wykładni aktów prawa unijnego. Wstęp ten ma charakter ogólny i pozwala na przyjęcie pewnych podstawowych założeń przy ocenie całości systemu orzecznictwa TSUE. Druga część opracowania zawiera szczegółowe komentarze Autorów na temat wybranych przez nich orzeczeń TSUE z zakresu prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej. Każdy z jednostkowych komentarzy zawiera opis stanu faktycznego, odniesienie się do ewentualnej opinii rzecznika generalnego (jeśli taka była wydawana w sprawie), komentarz od podstawowych problemów prawnych, jakie pojawiają się w wyroku, oraz omówienie skutków komentowanego rozstrzygnięcia dla prawa polskiego.

Nie było naszą intencją wyczerpujące skomentowanie orzecznictwa TSUE z zakresu prawa autorskiego, ale stworzenie punktu odniesienia dla dalszych prac nad zagadnieniami związanymi z harmonizacją niektórych jego konstrukcji na gruncie prawa unijnego. Mamy nadzieję, że poniższe opracowanie wspomoże dalszą dyskusję nad wpływem rozstrzygnięć TSUE na kształt prawa własności intelektualnej.

Redakcja

Autorzy fragmentu:

CzęśćI
WPROWADZENIE

Rozwój orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej

Początkowe wyroki TSUE w odniesieniu do prawa własności intelektualnej wcale nie spotykały się z poważną krytyką ze strony literatury. Wręcz przeciwnie – pierwsze rozstrzygnięcia nie budziły wiele wątpliwości i były wręcz przyjmowane z pewną aprobatą ze strony doktryny . Jednym z kluczowych rozstrzygnięć, od których datuje się rozpoczęcie działalności TSUE w zakresie praw własności intelektualnej, była sprawa Deutsche Grammophone , w którym w zasadzie potwierdzono kompetencję prawodawcy unijnego do aktywnej działalności w zakresie prawa własności intelektualnej . Co znamienne, skutki argumentacji przedstawionej w tym jednym z pierwszych rozstrzygnięć można zauważyć w dużo późniejszych wyrokach TSUE, a odnoszących się do bardzo szczegółowych pojęć z zakresu prawa autorskiego. Nawet jednak i wtedy, gdy pytania prejudycjalne kierowane do TSUE zaczęły odnosić się do prawa własności intelektualnej, rozstrzygnięcia, jakie wówczas zapadały, nadal nie wywoływały fali krytyki ze strony...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację