Prawa ofiar przestępstw - OpenLEX

Bieńkowska Ewa, Mazowiecka Lidia, Prawa ofiar przestępstw

Monografie
Opublikowano: Oficyna 2009
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Prawa ofiar przestępstw

Autorzy fragmentu:

CzęśćI
Uprawnienia pokrzywdzonego w prawie i procesie karnym

1.Uwagi wprowadzające

Podstawowym w Polsce aktem prawnym, który zawiera katalog praw i wolności człowieka, jest Konstytucja. W jej art. 5 jest mowa m.in. o tym, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolności i prawa człowieka. Wśród wolności i praw człowieka jako pierwszą zasadę ogólną Konstytucja wymienia prawo do poszanowania godności. W art. 30 zd. 2 czytamy: "jest ona [godność - E.B. i L.M.] nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych".

Przestrzeganie zasady ochrony i poszanowania godności człowieka znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach tylko dwóch kodeksów karnych, i to wyłącznie w odniesieniu do sprawców przestępstw. Mianowicie w art. 3 k.k. mowa o tym, że "Kary oraz inne środki przewidziane w tym kodeksie stosuje się z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem godności człowieka", a w art. 4 § 1 zd. 1 k.k.w., zamieszczonym w rozdziale III"Skazany", znalazł się następujący zapis: "Kary, środki karne, zabezpieczające i zapobiegawcze...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?