Augustyniak Monika, Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego

Monografie
Opublikowano: LEX 2014
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego

Autor fragmentu:

SŁOWO WSTĘPNE

Przedmiotowe opracowanie przedstawia pozycję prawną radnego gminy, powiatu i województwa, jego prawa oraz obowiązki wobec wyborców. Omawia zagadnienia dotyczące zasad i trybu organizacji i działania jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa, z uwzględnieniem podstaw prawnych ich funkcjonowania, oraz zasady kształtujące ustrój gminy, powiatu i województwa.

W pracy zostały zaprezentowane wybrane mechanizmy uczestnictwa mieszańców w sprawowaniu władzy we wspólnocie lokalnej, które mają wpływ na kształt statusu radnego jako reprezentanta wspólnoty samorządowej.

Opracowanie omawia organizację wewnętrzną organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wskazując na szczególną rolę i zadania przewodniczącego rady/sejmiku. Przedstawia rodzaje i zakres działań komisji stałych i doraźnych.

Pozycja ta prezentuje status prawny radnego, jego prawa i obowiązki o charakterze ustrojowo-prawnym i materialno-finansowym poprzez wskazanie określonych przywilejów i zakazów.

Przedmiotowa pozycja to konkretna i praktyczna wykładnia przepisów prawa, niezbędna w zakresie prawidłowego konstruowania regulacji dotyczących praw i obowiązków radnych. Zawiera propozycje rozwiązań zagadnień dotąd nieporuszonych w literaturze przedmiotu bądź słabo zbadanych.

Problematyka została zaprezentowana w ujęciu teoretycznym i praktycznym, wzbogacona licznymi przykładami i propozycjami rozwiązań. Uwzględnia aktualne orzecznictwo, doktrynę i poglądy wyrażone w piśmiennictwie prawa administracyjnego, dotyczące pozycji prawnej radnego.

Celem opracowania jest pomoc radnym w prawidłowym i efektywnym wykonywaniu mandatu. Może ono stanowić również cenne źródło wiedzy dla studentów oraz teoretyków prawa i administracji.

Opracowanie obejmuje stan prawny na dzień 15 września 2014 r.

Autor fragmentu:

Rozdział1
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - W KRĘGU PODSTAWOWYCH POJĘĆ I ZASAD

1.1.Podstawy prawne działania jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) gmina, powiat, województwo to jednostki samorządu terytorialnego, które realizują samodzielnie zadania na nich ciążące. Samorząd działa we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Ma korporacyjny charakter. T. Bigo wyróżnia następujące cechy istotne dla pojęcia samorządu: samodzielność, decentralizację, władztwo administracyjne oraz posiadanie przymusowej formy korporacji . Jako podstawowe elementy formujące katalog cech samorządu B. Dolnicki wskazuje podmiot (społeczność lokalna zamieszkała na danym terenie), przedmiot (wykonywanie administracji publicznej), zadania oraz nadzór nad samorządem . Zdaniem E. Ochendowskiego samorząd terytorialny "stanowi wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powoływany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej, wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX