Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Pracownicze Plany Kapitałowe. Pytania, odpowiedzi, listy kontrolne

Autor fragmentu:

WSTĘP

W dniu 1.01.2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. O PPK szersza publiczność dowiedziała się w lutym 2017 r., kiedy to rząd przedstawił PPK jako element nowej wizji rozwoju Polski w ramach „Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – Programu Budowy Kapitału”, opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju. W ramach tej Strategii rząd zaproponował budowę nowego długoterminowego programu gromadzenia oszczędności w ramach III filaru emerytalnego jako odpowiedź na niski poziom emerytur wypłacanych przez ZUS w ramach I i II filaru świadczeń emerytalnych.

Ustawa o PPK jest efektem prawie dwuletnich prac, obejmujących również konsultacje społeczne. Pomimo tak długiego okresu tworzenia nowego prawa sama ustawa zawiera szereg nieprecyzyjnych postanowień, które utrudniają jej stosowanie. Dość powiedzieć, że PFR, który jest niejako promotorem tej nowej formy oszczędzania na starość, zmieniał interpretację co do terminów uruchomienia PPK w poszczególnych grupach przedsiębiorców. Minie zatem trochę czasu, nim praktyka i działania organów pozwolą wypracować właściwą interpretację nowych przepisów.

W niniejszej publikacji staramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące funkcjonowania PPK, zarówno ze strony podmiotów zatrudniających, jak i potencjalnych uczestników tego systemu. Mamy nadzieję, że przyjęta forma publikacji i jej zakres przyczynią się do zwiększenia świadomości Polaków na temat PPK i ostatecznie do sukcesu tej nowej formy zabezpieczenia emerytalnego.

Autor fragmentu:

RozdziałI
ZAKŁADANIE PPK

Wyciąg z przepisów

art. 2 u.PPK

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

(...)

9) grupa kapitałowa – grupę kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629 i 2212);

(...)

11) instytucja finansowa – fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zostało umieszczone w ewidencji PPK w trybie przepisów rozdziału 10, fundusz emerytalny zarządzany przez PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne, które zostały umieszczone w ewidencji PPK w trybie przepisów rozdziału 10, lub zakład ubezpieczeń, który został umieszczony w ewidencji PPK w trybie przepisów rozdziału 10;

(...)

18) osoby zatrudnione:

a)

pracowników, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629 i 2215), z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11bustawy z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację