Markiewicz Krystian, Postępowanie w sprawach depozytowych

Monografie
Opublikowano: Oficyna 2007
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Postępowanie w sprawach depozytowych

Autor fragmentu:

Wstęp

Instytucję depozytu sądowego można odnaleźć w wielu aktach prawnych. Złożenia przedmiotu do depozytu sądowego dokonuje dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania lub dla zabezpieczenia roszczeń. Podstawowa regulacja materialnoprawna znajduje się w kodeksie cywilnym, zarówno dla depozytu sądowego umożliwiającego dłużnikowi zastępcze spełnienie świadczenia (art. 467-470 k.c.), jak i stanowiącego jeden ze sposobów dokonania zabezpieczenia (art. 364 k.c.).

Przepisy formalnoprawne znajdują się w kodeksie postępowania cywilnego i w ustawie o likwidacji niepodjętych depozytów . Dział V księgi II kodeksu postępowania cywilnego nosi nazwę "Sprawy depozytowe" (art. 692-69322 k.p.c.). Powyższa regulacja stanowi podstawę głównych rozważań w niniejszej pracy.

Przepisy prawa materialnego oraz procesowego tworzą pewną całość składającą się na instytucję depozytu sądowego. Nie jest możliwe omówienie zagadnień postępowania w sprawach depozytowych, bez analizy podstawowych zagadnień materialnoprawnych związanych z depozytem sądowym oraz określenia, jakie znaczenie dla depozytu sądowego ma postępowanie i orzeczenie sądu depozytowego (mam tu na myśli sąd rozpoznający sprawy dotyczące złożenia przedmiotu do depozytu sądowego). W ramach tego postępowania sąd rozstrzyga o zezwoleniu na złożenie przedmiotu świadczenia przez dłużnika. Ponadto w kolejnych fazach postępowanie może dotyczyć wydania przedmiotu wierzycielowi, wycofania (zwrotu) zdeponowanego przedmiotu na żądanie dłużnika a także stwierdzenia likwidacji niepodjętego depozytu.

Z powyższych względów praca zawiera także rozważania pewnych kwestii materialnoprawnych dotyczących głównie podstaw zdeponowania, celów zdeponowania oraz samej czynności złożenia przedmiotu do depozytu sądowego. Było to uzasadnione również tym, że w literaturze polskiej brakuje szerszych opracowań dotyczących problematyki materialnoprawnej, podobnie zresztą jak procesowej . W opracowaniu, jakkolwiek mowa jest zarówno o depozytach służących zabezpieczeniu roszczeń, jak i zwolnieniu się dłużnika z zobowiązania, szerzej omawiałem jednak wybrane zagadnienia, gdy złożenie stanowi zastępczą formę wykonania zobowiazania.

Podstawowy akt prawa formalnego, jakim jest kodeks postępowania cywilnego, o depozytach, depozytach sądowych, depozytach w sądzie i rachunku depozytowym sądu stanowi nie tylko we wspomnianych wyżej przepisach. W związku z tym konieczne było dokonanie rozróżnienia powyższych terminów, ich zdefiniowanie i wskazanie, do jakich sytuacji ma zastosowanie regulacja postępowania nieprocesowego.

Opracowanie niniejsze stanowi próbę systematycznego i całościowego ujęcia postępowania w sprawach depozytowych. Kolejnym celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie obecne unormowanie odpowiada potrzebom praktyki i spełnia swój cel. Ta ostatnia kwestia nabiera szczególnego znaczenia w związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego , mocą której wprowadzony został dział "Sprawy depozytowe" obejmujący wyodrębnione cztery wyżej wskazane postępowania depozytowe.

Niniejsza monografia stanowi poprawioną wersję rozprawy doktorskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2005/2006. Ze względów wydawniczych uległa ona pewnym skrótom, zwłaszcza w części materialnoprawnej oraz w części dotyczącej postępowania związanego z depozytem, a nieregulowanych przepisami art. 692-69322 k.p.c. Inne zmiany związane były z uchwaleniem ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, która jednocześnie znowelizowała kodeks postępowania cywilnego. Zabieg ten, jak sądzę, nie wpłynął negatywnie na przedstawienie tytułowego postępowania.

Pragnę w tym miejscu wyrazić głęboką wdzięczność promotorowi pracy - prof. dr. hab. Feliksowi Zedlerowi za opiekę naukową i okazaną mi pomoc. Podziękowania chciałbym skierować również do recenzentów pracy - prof. dr. hab. Janusza Jankowskiego i dr. hab. Andrzeja Oklejaka oraz recenzenta Wydawnictwa - prof. dr. hab. Jacka Gołaczyńskiego. Ich cenne uwagi miały znaczny wpływ na ostateczny kształt pracy. Czuję się także zobowiązany do podziękowania pracownikom Katedr Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za życzliwą i rzeczową krytykę.

Krystian Markiewicz

Katowice, listopad 2006 r.

Autor fragmentu:

Rozdział1
Regulacja postępowania depozytowego w systemach niektórych państw europejskich

1.1.Uwagi ogólne

W pierwszym rozdziale przedstawię trzy wybrane regulacje prawne dotyczące postępowania depozytowego, a obowiązujące w Niemczech, Szwajcarii i Austrii. Każda z nich wykazuje pewne podobieństwa i różnice wobec regulacji krajowej. Warto bez wątpienia zwrócić uwagę na sposób kwalifikowania tych postępowań w poszczególnych systemach prawnych. Wystarczy w tym miejscu powiedzieć, że w Niemczech jest to odrębna regulacja, gdzie decyzje są podejmowane jako tzw. administracja wymiaru sprawiedliwości. W kantonie zuryskim jest to rodzaj postępowania sumarycznego, a w Austrii postępowania nieprocesowego.

Mimo odmienności tych postępowań należy zwrócić uwagę na alternatywne sposoby procedowania, jak również na zagadnienia, które w polskim systemie prawnym praktycznie nie doczekały się żadnej regulacji. Wreszcie cytowane opinie doktryny, często opartej na orzecznictwie, mogą stanowić asumpt do rozwiązania wielu zagadnień spornych, bądź takich, które jeszcze nie zostały podjęte w doktrynie polskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX