Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych - OpenLEX

Manowska Małgorzata, Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2008
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych

Autor fragmentu:

Słowo wstępne

Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych zostało wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego przez art. 6 ust. 3 ustawy z 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz. U. Nr 33, poz. 175). Rozpoznawanie spraw gospodarczych powierzono sądom gospodarczym jako odrębnym jednostkom organizacyjnym utworzonym w sądach rejonowych i okręgowych.

Uregulowane ono zostało jako sformalizowane postępowanie odrębne funkcjonujące w ramach trybu procesowego. Formalizm ten związany jest z profesjonalizmem stron biorących udział w postępowaniu oraz z wymaganiem szybkości rozpoznawania.

Przepisy regulujące postępowanie w sprawach gospodarczych były wielokrotnie nowelizowane, jednakże ostatnie zmiany wprowadzone ustawą z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 235, poz. 1699) doprowadziły do dalszego sformalizowania tego postępowania. Wymaga to nowego spojrzenia na model postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych.

Autor fragmentu:

RozdziałI
Pojęcie sprawy gospodarczej

1.Przesłanki kwalifikacji sprawy jako gospodarczej

W ustawie z 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz. U. Nr 33, poz. 175) zostało zdefiniowane pojęcie sprawy gospodarczej. Przepisy regulujące pojęcie sprawy gospodarczej były wielokrotnie nowelizowane. Obecnie - zgodnie z art. 2 ust. 1 u.r.s.g. - za sprawy gospodarcze uznano sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Ponadto za sprawy gospodarcze uznano sprawy konkretnie wymienione w art. 2 ust. 2 powołanej ustawy, których katalog jednak nie został zamknięty; są to sprawy:

1)

ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 k.s.h.;

2)

przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;

3)

między organami...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX