Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany 2019

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Na początku 2018 r. został przedstawiony do publicznej debaty rządowy projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, opracowany przez zespół specjalistów działający przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Proces konsultacji nad projektem datowanym pierwotnie na dzień 27.11.2017 r. był niezwykle długi i owocny. Do dyskusji nad zasadnością proponowanych zmian włączyli się przedstawiciele wielu środowisk, zgłaszając liczne uwagi zgromadzone ostatecznie w ponaddwustustronicowym Raporcie z konsultacji publicznych . Zwieńczeniem prac nad nowelizacją jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 8.01.2019 r. , skierowany w chwili powstawania niniejszej monografii do prac legislacyjnych w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

W opracowaniu poszczególni Autorzy dokonali oceny projektu nowelizacji i wskazali na kwestie, które w ich ocenie błędnie nie zostały objęte reformą. Ponadto odniesiono się także do innych reform związanych z procedurą cywilną przeprowadzonych w ostatnim czasie, w tym nowelizacji postępowania egzekucyjnego. Autorzy monografii, tak teoretycy, jak i praktycy, zgodnie zaznaczają, że realizacja celu, jakim jest szybkość postępowania sądowego, nie może odbywać się kosztem innych, naczelnych zasad procedury cywilnej. Projektowana reforma winna być dogłębnie przemyślana i przeanalizowana, tak aby w sposób możliwie jak najbardziej kompleksowy uchylała wszystkie wadliwe rozwiązania, nie generując przy tym kolejnych problemów.

Redaktorzy mają nadzieję, że publikacja będzie stanowiła zauważalny element dyskusji nad zmianami polskiej procedury cywilnej. Zmiany takie mają swoją granicę, jaką stanowi funkcjonalność kodeksu. Po jej przekroczeniu, do czego się bardzo szybko zbliżamy, konieczne będzie powstanie nowej kodyfikacji.

Autor fragmentu:

KILKA UWAG DOTYCZĄCYCH PLANOWANYCH ZMIAN PRZEZ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI W CYWILNYM POSTĘPOWANIU ROZPOZNAWCZYM

1.Wstęp

W referacie zajęto się propozycjami zmian dotyczącymi przebiegu postępowania rozpoznawczego przedstawionymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości .

W 2019 r. będzie obchodzona 100 rocznica powstania przedwojennej Komisji Kodyfikacyjnej, a rok temu świętowaliśmy odzyskanie niepodległości. Owoce pracy Komisji zasługują na zdecydowanie pozytywną opinię, co dotyczy także kodeksu postępowania cywilnego z 1930 r. Kodeks ten uniknął podstawowych wad obecnej kodyfikacji, które jeszcze bardziej pogłębia projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Powtórzono dwa podstawowe błędy, które w odniesieniu do k.p.c. występowały wcześniej, tj. włączenie dogmatyki i judykatury do tekstu prawnego, a także zbędna kazuistyka. Jest oczywiste, że ustawodawca nie jest w stanie uregulować wszystkich stanów faktycznych. Nie ma zresztą takiej potrzeby, skoro ustawodawca może korzystać z instytucji odpowiedniego odesłania, a sąd z zastosowania analogiae legis.

Ponadto proponuje się wprowadzenie rozwiązań,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację