Manowska Małgorzata, Postępowanie cywilne. Kazusy

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2014
Rodzaj:  podręcznik
Autor monografii:

Postępowanie cywilne. Kazusy

Autor fragmentu:

Słowo wstępne

Oddaję w ręce Czytelników trzecie wydanie książki przeznaczonej przede wszystkim dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Może ona być pomocna w nauce także aplikantom sądowym i studentom.

Zawiera ona kazusy z zakresu postępowania cywilnego (z uwzględnieniem sposobu konstruowania apelacji), pozwalające na pełne przygotowanie się do egzaminów końcowych.

Kazusy opracowane zostały w sposób uwzględniający problemy praktyczne, z jakimi może zetknąć się radca prawny i adwokat w toku sprawy cywilnej. Dlatego też w udzielanych odpowiedziach bardzo często znajdują się odesłania do orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych oraz praktyki sądowej, natomiast do poglądów doktryny tylko wtedy, gdy rozwiązanie konkretnego problemu nie znajduje dostatecznego uzasadnienia w orzecznictwie. Należy również zwrócić uwagę, że na tym poziomie edukacji często nie jest możliwe wskazanie jednej konkretnej odpowiedzi. Zależy ona bowiem od przyjętej linii orzecznictwa sądów, która może ulegać zmianie. W takich przypadkach w rozwiązaniu kazusów wskazano kilka sposobów postępowania, w zależności od poczynionych założeń.

Trzecie wydanie książki uwzględnia nowelizację wprowadzoną do Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381) oraz zmiany wprowadzone ustawą z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 379), ustawami z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 293 i poz. 435), ustawą z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567). Część kazusów, wobec pojawiających się nowych problemów w praktyce, zostało zastąpionych nowymi, część została jedynie uaktualniona, a część zmieniona tak, aby uwzględnić najnowsze poglądy wyrażane w orzecznictwie.

Objętość pracy uniemożliwiła poruszenie wszystkich zagadnień związanych z problematyką postępowania cywilnego. Większość instytucji procedury cywilnej bowiem zasługuje na odrębną monografię i siłą rzeczy nie mogły one być dostatecznie szczegółowo przedstawione w niniejszym opracowaniu. Dlatego położono nacisk na te zagadnienia, które najczęściej wywołują problemy w praktyce.

Materiały wykorzystane w książce są efektem wieloletniej pracy z aplikantami radcowskimi i adwokackimi w ramach aplikacji organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie oraz Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Tą drogą w dalszym ciągu dziękuję aplikantom, z którymi miałam okazję prowadzić zajęcia z postępowania cywilnego. Ich dociekliwość, zainteresowanie przedmiotem i chęć rozwiązywania problemów stanowią istotny wkład w powstanie tej książki.

Życzę wszystkim aplikantom pomyślnego zdania egzaminów końcowych oraz godnego wykonywania zawodu, który jest przecież służbą drugiemu człowiekowi. Do zobaczenia na sali rozpraw.

Autor fragmentu:

KAZUS 1. Odsetki jako przedmiot sporu – właściwość miejscowa przemienna – kumulacja roszczeń

Stan faktyczny

ABC Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadząca działalność gospodarczą (hurtownię) wnosi o zasądzenie od Andrzeja Nowaka i Jana Kowalskiego – wspólników spółki cywilnej – kwot:

1)

40 000 zł, jako odsetek z tytułu faktury nr 1/13 zapłaconej z opóźnieniem;

2)

30 000 zł, jako roszczenia głównego z tytułu faktury nr 15/13 niezapłaconej przez pozwanych;

3)

8000 zł, jako odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie faktury nr 15/13 za okres od dnia wymagalności płatności tej faktury do dnia wniesienia pozwu;

4)

7000 zł, jako odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie faktury nr 12/12 zapłaconej przez pozwanych z opóźnieniem;

5)

5000 zł, jako roszczenia głównego z tytułu faktury nr 28/12 niezapłaconej przez pozwanych – wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności do dnia zapłaty;

6)

60 000 zł tytułem zwrotu pożyczki udzielonej Andrzejowi Nowakowi i Janowi Kowalskiemu.

Kwoty 40 000 zł, 30 000 zł, 8000 zł, 7000 zł oraz 5000 zł objęte pozwem dochodzone są tytułem zapłaty ceny za sprzedane przez ABC...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX