Sekita Jarosław, Polski Ład - obowiązki płatników PIT od 2022 roku

Monografie
Opublikowano: WKP 2022
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Polski Ład - obowiązki płatników PIT od 2022 roku

Autor fragmentu:

Wstęp

Przedmiotem książki jest przedstawienie zasad wykonywania obowiązków płatnika PIT przez pracodawców, zleceniodawców, osoby prawne (w stosunku do członków organów), podmioty wypłacające przychody z tzw. działalności wykonywanej osobiście, organizatorów konkursów i sprzedaży premiowej, podmioty wydające świadczenia związane z działaniami marketingowymi (promocje, reprezentacja i reklama) i in. Publikacja zawiera informacje dotyczące wszystkich aspektów wykonywania obowiązków płatniczych. Znajdziemy w niej wskazówki pozwalające ustalić płatnikom, czy wydawane przez nich świadczenia tworzą przychód, jak należy ustalić jego wysokość i jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego. Obok ogólnego (uniwersalnego) przedstawienia zasad rozpoznawania przychodu, szczegółowemu opisowi poddano świadczenia rodzące najwięcej wątpliwości płatników (udzielone przez pracodawców pożyczki, udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego, wykorzystywanie przez pracownika samochodu prywatnego na cele służbowe, abonamenty medyczne, ubezpieczenia OC osób zatrudnionych, wycieczki zakładowe i in.). W książce przedstawiono zasady stosowania zwolnień przedmiotowych (podróże służbowe, świadczenia BHP, zapomogi, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, szkolenia, ulga „bez PIT dla młodych” i in.). Opracowanie służy także pomocą w ustalaniu zasad potrącania kosztów uzyskania przychodów (w tym tzw. autorskich) oraz rozliczaniu zaliczek, podatków ryczałtowych (m.in. podatki ryczałtowe od umów „do 200 zł”) i wykonywaniu przez płatników obowiązków sprawozdawczych (informacje i deklaracje podatkowe).

Wybrane części książki poświęcono świadczeniom od jednostek samorządu terytorialnego. Wskazano w nich, jak określić podmiot płatnika (czy jest nim sama jednostka, jej urząd czy inny podmiot wewnętrzny) oraz jak są opodatkowane świadczenia związane z formami „zatrudnienia” właściwymi dla jednostek samorządowych (osoby wykonujące obowiązki społeczne i obywatelskie, członkowie komisji i in.).

Stan prawny przedstawiony w publikacji dotyczy zarówno roku 2021, jak i 2022. W książce uwzględnione zostały także zmiany wynikające z regulacji „Polskiego Ładu” dotyczące m.in.: wprowadzenia nowych zwolnień podatkowych (dla osób przyjeżdżających z zagranicy, rodzin wielodzietnych, pracujących emerytów), nowych zasad rozliczania zaliczek przez pracodawców i podmioty wypłacające przychody w rozumieniu art. 13 u.p.d.o.f. i in. Opis dotyczy również zmian wprowadzonych do systemu podatkowego w 2022 r. (rozporządzenie w sprawie poboru zaliczek).

Opracowanie dotyczy rozliczania podatku PIT od pracy w Polsce. Czytelnikom zainteresowanym szczegółowym opisem opodatkowania dochodów z pracy w stosunkach międzynarodowych można polecić inną książkę autora Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce, Warszawa 2018, wyd. Wolters Kluwer.

Publikacja ukazuje poglądy autora na prezentowane w niej zagadnienia. Są one wynikiem jego wieloletnich doświadczeń jako doradcy podatkowego i wykładowcy dla praktyków podatkowych. Zapewnienie książce praktycznego charakteru uzasadnia zamieszczenie w niej szczegółowego opisu praktyki skarbowej (często wewnętrznie sprzecznej) oraz orzecznictwa sądów administracyjnych (również w wielu przypadkach zawierającego sprzeczne tezy). Prezentując własne poglądy odnośnie do poruszanych zagadnień, autor konfrontuje je z poglądami organów administracyjnych i sądowych. W przypadku orzecznictwa sądów pierwszej instancji w tekście wskazywany jest prawomocny lub nieprawomocny charakter wyroku. W przypadku interpretacji skarbowych autor korzystał z wyszukiwarki interpretacji (SIP) Ministerstwa Finansów, weryfikując, czy są one nadal rozstrzygnięciami utrzymanymi w obrocie prawnym. Wobec możliwych zmian w tym zakresie już po dniu zakończenia prac nad książką Czytelników należy uczulić na potrzebę bieżącej weryfikacji statusu orzeczeń i pism w niej powołanych .

Autor fragmentu:

Rozdział1
Pojęcie przychodu ze stosunku pracy. Zagadnienia ogólne

1.1.Ustawowa definicja przychodu ze stosunku pracy

Definicję przychodu ze stosunku pracy zawiera art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. Stanowi on, że: „Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych”.

Zawarty w ww. definicji formalny podział przychodów ze stosunku pracy wyróżnia jego następujące rodzaje: świadczenia pieniężne, świadczenia w naturze oraz nieodpłatne (częściowo odpłatne) świadczenia.

W przypadku pierwszego rodzaju przychodu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX