Krawczyk Mariusz, Podstawy władztwa administracyjnego

Monografie
Opublikowano: LEX 2016
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Podstawy władztwa administracyjnego

Autor fragmentu:

RozdziałI
Władztwo jako konstrukcja pojęciowa nauki prawa

1.Uwagi ogólne

Za punkt wyjścia prowadzonych rozważań przyjmuję, iż „niechęć do uznawania nieformalnych sposobów uzupełniania się porządku prawnego (...) wynika (...) z braku dokładnej znajomości dzisiejszego mechanizmu prawa, z traktowania go wciąż jeszcze w sposób dogmatyczny, a nie realistyczny” . Ważne stają się tu także słowa J. Zimmermanna: „zgubne dla (...) doktryny jest – jak to się ostatnio często zdarza – (...) «poddawanie się» przez nią pomysłom ustawodawcy. Powstają prace analizujące bieżące regulacje prawne, czasem nawet regulacje te apologizujące albo traktujące marginesowo kwestie ich krytyki. W ten sposób dochodzi do swoistej petryfikacji stanu prawnego, który nigdy nie jest doskonały. Doktryna nie powinna poddawać się doraźnym hasłom politycznym lub społecznym pozornie uzasadniającym daną regulację prawną, tylko odwrotnie: powinna «patrzyć ustawodawcy na ręce», prezentując obiektywnie krytyczny punkt widzenia, zgodny z jej wiekowymi tradycjami” .

Jak pisał niegdyś F. Longchamps „w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX