Mika Jarosław F. (red.), Podatki w grupie kapitałowej. Obowiązki sprawozdawcze

Monografie
Opublikowano: WKP 2023
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Podatki w grupie kapitałowej. Obowiązki sprawozdawcze

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Podatek jako danina pieniężna pobierana przez Skarb Państwa stanowi element polityki zarządczej podmiotów gospodarczych w ujęciu ekonomicznym i fiskalnym. W kategoriach ekonomicznych warto zwrócić uwagę na koncepcję angielskiego merkantylizmu reprezentowanego m.in. przez T. Hobbesa. Do jej głównych założeń należały sprawiedliwość i powszechność opodatkowania. Z kolei według fizjokratów jedynym sprawiedliwym systemem zobowiązań podatkowych był podatek dochodowy – należność przymusowa uiszczana od tzw. czystego dochodu.

Zdecydowanie większą rolę w systemie państwa przypisywali podatkom A. Smith, D.R. Ricardo, J.-B. Say czy J.S. Mill. Ten ostatni, jako zwolennik tzw. reguły edynburskiej, wyznawał zasadę jednakowego traktowania podatników, wyrażającą się przez konieczność równego ponoszenia ofiar finansowych na rzecz ogółu.

Ewolucja systemów podatkowych na świecie doprowadziła do rozbudowania zobowiązań podatników na rzecz państwa, wyróżniając siedem głównych grup podatników:

1)

1000 taxes on goods and services (podatki od dóbr i usług);

2)

1200 taxes in respect of ownership and use of, or permission to use, goods or to perform activities (podatki od własności rzeczy lub prawa ich użytkowania oraz od określonych działalności);

3)

2000 taxes on income, profits and capital gains (podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych i od dochodów kapitałowych);

4)

3000 social security contributions (składki na ubezpieczenie społeczne);

5)

4000 taxes on employers based on payroll or manpower (podatki od pracowników);

6)

5000 taxes on net weaalth and immorable property (podatki majątkowe);

7)

6000 taxes and stamp duties on gifts inheritances and on capital and financial transactions (podatki od spadków i darowizn oraz od transakcji finansowych);

8)

7000 other taxes (pozostałe podatki).

Wymienione koncepcje podatkowe stanowiły podstawę do budowy obecnego systemu podatkowego, który składa się z wielu segmentów. Rozbudowane obszary zobowiązań podatkowych zmuszają niejednokrotnie przedsiębiorstwa do działań optymalizacyjnych niejednokrotnie zmuszają przedsiębiorstwa do działań optymalizacyjnych. Jeżeli są one zgodne z prawem, mówi się o unikaniu opodatkowania (ang. tax avoidance), które może nosić znamiona uchylania się od opodatkowania (ang. tax evasion).

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy grup kapitałowych analizowanych z perspektywy przedsiębiorców – podatników. Intencją Autorów było zwrócenie uwagi na kluczowe ryzyka podatkowe wraz ze wskazaniem obowiązków sprawozdawczych.

W rozdziale pierwszym zostały omówione grupy VAT w kontekście regulacji ustawowych oraz dyrektywy 2006/112/WE.

Rozdział drugi poświęcono miejscu opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Przedstawiona została zarówno koncepcja podatku u źródła w VAT, zasada terytorialności, jak i istota podatnika z omówieniem przykładów transakcji.

Rozdział trzeci dotyczy zmian związanych z podatkiem u źródła, ze szczególnym uwzględnieniem definicji podmiotów powiązanych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Konwencji modelowej OECD. Ponadto została zaprezentowano w nim pojęcie należytej staranności w odniesieniu do podatnika i płatnika.

Z dniem 1.01.2019 r. do Ordynacji podatkowej został dodany rozdział 11a, stanowiący o obowiązkach w zakresie raportowania schematów podatkowych. W rozdziale czwartym przedstawiono grupę kapitałową z perspektywy regulacji MDR, z uwzględnieniem kryteriów identyfikacji czynności, zdarzeń jako schematów podatkowych oraz obowiązków informacyjnych wraz ze wskazaniem obszarów penalizacji administracyjnej i karnej skarbowej.

Rozdział piąty dotyczy problematyki cen transferowych. Zwrócono w nim szczególną uwagę na ryzyka transakcji kontrolowanych oraz metodologię sporządzania analizy porównawczej.

W rozdziale szóstym zostały omówione aspekty odpowiedzialności członków zarządu za czyny popełnione na szkodę spółki. Przedstawiono kryteria powstania odpowiedzialności oraz zasadę nullum crimen sine culpa.

Rozdział siódmy prezentuje nowe uregulowania obowiązujące w Kodeksie spółek handlowych jako tzw. prawo holdingowe. Przedstawiono aspekty nowych regulacji w kontekście podatkowych grup kapitałowych oraz cen transferowych, zwrócono ponadto uwagę na nowy obowiązek informacyjny obowiązujący od 1.01.2021 r., którym jest opracowanie strategii podatkowej.

Część druga obejmuje zagadnienia obowiązków i ryzyk podatkowych analizowanych z perspektywy przedsiębiorcy jako płatnika.

Rozdział pierwszy dotyczy ulg i zwolnień. Omówiono w nim ulgi w kontekście podatku dochodowego od osób prawnych (ulga sponsoringowa, prowzrostowa) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w aspekcie obowiązków płatników (zwolnienie 4+, ulga na powrót). Nowe preferencje, ale również obowiązki rozliczeniowe i sprawozdawcze wynikają z ustawy obowiązującej od 1.01.2022 r.

W rozdziale drugim przedstawiono obowiązki płatnika w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem kwot zmniejszających wysokość zobowiązania podatkowego, ujęcia amortyzacji lokali i budynków oraz tzw. oskładkowania wynagrodzeń członków zarządu.

***

Dziękuję Autorom za stworzenie opracowania będącego omówieniem kluczowych, ale też subiektywnych obszarów podatkowych, które są elementem codziennej praktyki i wyzwań stających zarówno przed przedsiębiorcami, jak i doradcami podatkowymi. Dziękuję za unikatową i rzetelną charakterystykę zagadnień, a także za uwzględnienie przykładów z praktyki zawodowej Autorów.

Autor fragmentu:

CzęśćI
Obowiązki grupy kapitałowej z perspektywy podatnika

RozdziałI
Grupy VAT jako rozwiązanie interesujące dla grup kapitałowych

1.Wprowadzenie

Zagadnieniem niezwykle ważnym dla pojawiającej się na rynku wydawniczym w 2023 r. publikacji poświęconej szeroko pojmowanym podatkom obciążającym grupy kapitałowe oraz struktury holdingowe są tzw. grupy VAT. W tym roku weszły bowiem w Polsce w życie przepisy regulujące zasady opodatkowania VAT fikcyjnej konstrukcji, w której wspólną podmiotowość podatkowo-prawną może uzyskać grupa podmiotów odrębnych prawnie, a także odrębnych na gruncie innych ustaw podatkowych, lecz powiązanych ze sobą w określony w przepisach o VAT sposób. W efekcie podmioty pozostające odrębnymi podatnikami np. na gruncie podatku od nieruchomości mogą stać się jednym podatnikiem w świetle ustawy o VAT. Taki stan rzeczy może okazać się korzystny dla grup kapitałowych, które np. świadczą zasadniczo usługi zwolnione z VAT (np. usługi finansowe, edukacyjne lub medyczne), a duża część zakupów dokonywana między podmiotami powiązanymi dotychczas była opodatkowana, generując VAT naliczony niepodlegający odliczeniu....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX