Pahl Bogumił, Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka

Monografie
Opublikowano: WKP 2017
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka

Autor fragmentu:

RozdziałI
POJĘCIE, ISTOTA I FUNKCJE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.Pojęcie podatków i opłat lokalnych

Przepisy prawa pozytywnego nie zawierają definicji terminu „podatki i opłaty lokalne” . Pojęcie to nie jest jednak obce prawu polskiemu. Ustawodawca posługuje się nim kilkukrotnie w aktach prawnych różnej rangi.

Na szczególną uwagę zasługuje art. 168 Konstytucji RP, który stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie. Przepis ten jest wyrazem zasady samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego i wypełnia zobowiązania, jakie przyjęła na siebie Polska, ratyfikując Europejską Kartę Samorządu Lokalnego .

Regulacje Konstytucji RP, poza generalnym wskazaniem uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych, nie wymieniają świadczeń, które należy zaliczyć do tej kategorii. W ustawie zasadniczej można znaleźć tylko ogólne stwierdzenie, zgodnie z którym jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX